home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

เมืองไทยใหญ่อุดม ดินดีสมเป็นนาสวน เพื่อนรักเราชักชวน ร่วมช่วยกันมุ่งหมั่นทำ

13 posts / 0 new
Last post
jaran intakalaya
เมืองไทยใหญ่อุดม ดินดีสมเป็นนาสวน เพื่อนรักเราชักชวน ร่วมช่วยกันมุ่งหมั่นทำ

ลอยกระทงกันแล้ว  ขอเชิญน้องพี่  ออกมาดำรง  รำวง   ดำรง  รำวง

                           บุญจะส่ง   ให้เราสุขใจ   บุญจะส่ง   ให้เราสุขใจ

 

jaran intakalaya
ยุทธศาสตร์การพัฒนา...สถาปนิก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา...สถาปนิก

 

เมืองไทยใหญ่อุดม  ของจริง นะครับ

(คำเตือน...โปรดอย่ารักคนมีเจ้าของ)

               555+++

ผมถูกเบี่ยงเบนเองโดยไม่ต้องบังคับ

เกือบทุกท้องถิ่นขาดแคลนสถาปนิก

               _\\|//_
๑๐%.. ฿.. .(' . . ')
. o O o O . o
------------------------------------------

อยากเห็นสมาคมวิชาชีพให้ยกมือขึ้น

jaran intakalaya
ขยับขยายกันสักนิด

ขยับขยายกันสักนิด ครุ่นคิดกันสักหน่อย

                    มาตรา 28  กรรมการให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสามปี กรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งจะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้
                    ให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งกรรมการใหม่

                                    เมืองคนดี มีศีลธรรม ถือความสัตย์        

                                    เมืองคนดี มีศีลธรรม ถือความสัตย์        

                                    เมืองคนดี มีศีลธรรม ถือความสัตย์        

                           ผู้เสียสละ คือ ผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องเทิดทูน

                           ขอเชิญน้องพี่  ออกมาดำรง  รำวง   ดำรง  รำวง

                           บุญจะส่ง   ให้เราสุขใจ   บุญจะส่ง   ให้เราสุขใจ

                                              รัก & คิดถึงเสมอ

jaran intakalaya
ความถูกต้อง ขจัด ความสับสน

ความถูกต้อง ขจัด ความสับสน โดยผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

jaran intakalaya
พ.ร.บ.สถาปนิก

พ.ร.บ.สถาปนิก พ.ศ.๒๕๔๓  

มีร่างพระราชกฤษฎีกาที่ต้องประชุม ซึ่งสภาฯและสมาคมฯน่าสนใจ

ซึ่งได้มีร่างมาตั้งแต่สมัย   พณฯ ท่าน พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร
 

                           ร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....

                                                                   ...

                           "งานบริการ" หมายความว่า งานจ้างเหมาบริการจากผู้มีอาชีพให้บริการ และให้

หมายความรวมถึงการจ้างที่ปรึกษาด้วย

                           "การจ้างที่ปรึกษา" หมายความว่า การจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

เพื่อเป็นผู้ให้คำปรึกษาหรือแนะนำแก่ส่วนราชการในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม กฎหมาย เศรษฐศาสตร์

การเงิน การคลัง สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข การออกแบบ การควบคุมงาน

การศึกษาวิจัย หรือด้านอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง

                           "ที่ปรึกษาไทย" หมายความว่า ผู้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้ง

ในประเทศไทย และได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาไทยไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง

                                                                   ...

                           มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฎิบัติการตามตามพระราชกฤษฎีกานี้

                           กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

                                                                   ...

                                                           หมวด ๕

                                                กระบวนการจ้างที่ปรึกษา

                                                                   ...

                           มาตรา ๗๕ การจ้างที่ปรึกษา ยกเว้นที่ปรึกษาออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

อาคาร ให้จ้างที่ปรึกษาไทย เว้นแต่ ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง จะมีหนังสือรับรองว่าไม่มี

ที่ปรึกษาไทยเป็นผู้ให้บริการในงานที่จ้างนั้น หรือเป็นการจ้างที่ปรึกษาของส่วนราชการในต่างประเทศ

                                                                   ...

                           มาตรา ๗๖ ในการจ้างที่ปรึกษาออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างอาคาร

ที่ปรึกษาต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม แล้วแต่กรณี

                           มาตรา ๗๗ ที่ปรึกษาออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่เป็นคู่สัญญากับ

ส่วนราชการต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้รับเหมาก่อสร้างหรือผู้ให้บริการในงานที่เป็นผลมาจากการให้บริการ

ของที่ปรึกษานั้น

                                                                   ...

                           มาตรา ๘๐ การคัดเลือกจ้างที่ปรึกษา....

                           (๑) ....

คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพซึ่งเสนอราคาต่ำสุด

                                                                   ...

                           มาตรา ๘๓ อัตราค่าจ้างที่ปรึกษา หลักประกันผลงาน และการจ่ายเงินล่วงหน้า

ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

                                                                   ...

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

   ...................................................

              นายกรัฐมนตรี

                       http://www.gprocurement.go.th/04_law/royaldecree/ksd_1.pdf

jaran intakalaya
มติคณะรัฐมนตรี  ๒๒ตค.๕๐      

มติคณะรัฐมนตรี  ๒๒ตค.๕๐

                                                                          ...

                                             กระทรวงการคลังเสนอว่า 
                                             1. การยกร่างกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นพระราชบัญญัติตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเร่งรัด เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2548  และวันที่ 24 เมษายน 2550  จะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร ในชั้นนี้ จึงเห็นควรยกร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... เพื่อใช้บังคับกับส่วนราชการทั้งหมดก่อน และในโอกาสต่อไป หากเห็นสมควรจะมีการปรับปรุงเป็นพระราชบัญญัติก็จะสามารถกระทำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

                                                                          ...

                           http://infocenter.deqp.go.th/gov/มติ%20%2022%20ตค.%2050.doc

jaran intakalaya
                             
jaran intakalaya
ความโปร่งใส คือ

ความโปร่งใส คือ คุณสมบัติที่อาจมองไม่เห็น ประกาศเชิญชวน

การเบี่ยงเบน คือ คุณสมบัติที่อาจมองไม่เห็น ประกาศเชิญชวน

                 แนวทางในการปฎิบัติ e-เอ๊ะ

_______________________________________________________________________________________________

                 ที่ กค. 0408.3/ว 59 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2549 
                 แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
                 ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

                 PowerPoint แนวทางการปฎิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
                 ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

_______________________________________________________________________________________________ 

ประกาศที่ไม่มีประกอบในระเบียบ  (เหลือแค่ไม่น้อยกว่าสามวัน ทั้งในระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ และแนวทางปฎิบัติ)

                                                                     ประกาศกระทรวงการคลัง
                                       เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
                                                                                  ...
         ข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการดำเนินการประมูลจัดทำประกาศเชิญชวนผู้ค้าอย่างเปิดเผยเป็นการทั่วไป ณ สถานที่ทำการของส่วนราชการ รวมทั้งประกาศผ่านทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ของส่วนราชการนั้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด
ส่วนราชการต้องดำเนินการให้หรือขายเอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่เริ่มประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง
การดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการ
                                                                                  ...
         ข้อ ๒๗ ส่วนราชการใดมีความจำเป็นจะขอยกเว้น หรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามความ ในประกาศนี้ ให้ทำความตกลงกับกรมบัญชีกลาง
         ข้อ ๒๘ ให้รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนจัดให้มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางของประกาศนี้
         ข้อ ๒๙ ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามประกาศนี้

                                                           ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘
                                                                      (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
                                                                  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

                                 http://www.gprocurement.go.th/04_law/particulars35/law_2535.pdf

                                           http://www.gprocurement.go.th/e_auction/index.php

                     http://www.gprocurement.go.th/04_law/particulars49/parti_detail/newauction.pdf

                                                                            abnormal                         

                                                                            abnormal                         

                                                                            abnormal                         

                                                                            abnormal                         

                                                               เหตุผลที่หลักเกณฑ์ไม่มีตัวตน

                                                        http://www.gprocurement.go.th

                                                                     ลองสืบค้นหาดูนะครับ

                                                      ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการ & ไม่น้อยกว่าสามวัน
_______________________________________________________________________________________________ 

                                           เกือบทุกหน่วยงานราชการมีผู้ออกแบบของตนเองหรือครับ

                                           เป็นไปได้มั้ยที่หลายสิ่งหลายอย่างมันเอื้ออำนวยให้มีเป็นของตน

jaran intakalaya
อาศัยบารมี นายกรัฐมนตรี

อาศัยบารมี นายกรัฐมนตรี รวดเร็วสุด

ประสพการณ์ที่ผ่านมา ของผมครับพี่

ชัดเจนและครบถ้วนกระบวนการ ครับ

jaran intakalaya
การตีเหล็กให้ตีกำลังร้อน

การตีเหล็กให้ตีกำลังร้อน ใกล้จะถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วนะครับพี่

มีกี่สาขา วิศวกรรม สถาปัตยกรรม แพทย์ ทันตแพทย์ และ บัญชี

อาคารรัฐสภาฯไทย ที่จะสร้างชื่อเสียงให้สถาปนิกไทย เสร็จแล้ว

jaran intakalaya
                            

                             ประกาศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะแพทยศาสตร์)
เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ออกแบบอาคารศูนย์การศึกษาและบริการวิชาการ โดยวิธีการคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

                         --------------------------------------------------------------------------------

               มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะแพทยศาสตร์) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง
ออกแบบอาคารศูนย์การศึกษาและบริการวิชาการ โดยวิธีการคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
โดยมีรายละเอียดดังนี้   วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง 629,000,000 บาท (หกร้อยยี่สิบเก้าล้านบาทถ้วน)
โดยจะต้องดำเนินการออกแบบพร้อมประมาณราคาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน

               ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่มีอาชีพให้บริการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมหลัก
หรือด้านวิศวกรรมระบบที่เกี่ยวข้อง
                2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                3. ไม่เป็นผู้ได้เอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิบัติไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา
ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล
หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
                4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้
                5. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยที่ประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบด้านสถาปัตยกรรม
และด้านวิศวกรรม เป็นนิติบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจัดตั้งนิติบุคคลนั้น
และนิติบุคคลดังกล่าวอาจเสนองานเข้ามาในฐานะของกิจการร่วมค้า (Joint Venture) ก็ได้
โดยต้องมีสัญญาการเข้าร่วมค้านั้น ในกรณีประสงค์จะเข้าเสนองานเป็นกลุ่มนิติบุคคล
ต้องมีหนังสือข้อตกลงแสดงความจำนงร่วมทำงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยนิติบุคคลที่จะเป็นคู่สัญญา
กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้องเป็นนิติบุคคลผู้นำกลุ่ม (LEAD FIRM) โดยต้องมีสถาปนิกและ
วิศวกรประจำนิติบุคคลนั้นๆ ด้วย
                6. ผู้เสนองานต้องมีประสบการณ์และมีผลงานการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่พิเศษ
 และเป็นอาคารโรงพยาบาลที่มีห้องผ่าตัดไม่น้อยกว่า 2 ห้อง และมีหออภิบาลผู้ป่วยหนักไม่น้อยกว่า 5 เตียง
ในอาคารที่ออกแบบซึ่งเป็นผลงานที่ออกแบบให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ หรือองค์กรเอกชน
มีมูลค่างานเฉพาะตัวอาคารไม่รวมงานบริเวณและงานภูมิสถาปัตยกรรม ในวงเงินไม่ต่ำกว่า 250,000,000 บาท
( สองร้อยห้าสิบล้านบาท ) ซึ่งออกแบบส่งมอบงานแก่ผู้ว่าจ้างออกแบบแล้วเสร็จสมบูรณ์มาแล้ว
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันแล้วเสร็จจนถึงวันยื่นซองเสนองาน (พ.ศ.2548-2553)
 และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับทางราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะ
เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ เทศบาลหรือเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ
                7. ผู้เสนองาน ต้องมีบุคลากรประจำและไม่ประจำนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการออกแบบ
โครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์การศึกษาและบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลา-นครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่ ดังนี้

7.1 กรรมการผู้จัดการนิติบุคคล (เป็นผู้จัดการโครงการออกแบบอาคารนี้) 1 คน
7.2 สถาปนิกผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก 1 คน
7.3 วิศวกรผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาหลัก 1 คน
7.4 วิศวกรผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง 1 คน
7.5 วิศวกรผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าสื่อสาร 1 คน
7.6 วิศวกรผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา (สิ่งแวดล้อม) 1 คน
7.7 วิศวกรผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 1 คน โดยบุคลากรลำดับที่
7.1, 7.2 ต้องเป็นบุคลากรประจำนิติบุคคลผู้เสนองานและผู้รับผิดชอบงานโครงการนี้โดยตรง
โดยที่บุคคลตามข้อ 7.1 ถึง 7.7 จะเป็นบุคคลคนเดียวกันกับข้อ 7.1 ก็ได้ โดยคนเดียวรับผิดชอบ 2 หน้าที่
หรือ 2 ข้อตามข้างต้น และบุคลากรที่เป็นสถาปนิกหรือวิศวกร ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือและวิศวกรรมควบคุมสาขาต่าง ๆ (กส. หรือ กว.)
ประเภทสามัญตามที่ระบุไว้ทุกสาขา สามารถลงลายมือชื่อในรูปแบบหรือแบบฟอร์ม
เพื่อใช้ในการขออนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องไม่อยู่ระหว่างการถูกเพิกถอนใบอนุญาต
                8. ลิขสิทธิ์ในการออกแบบเป็นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะแพทยศาสตร์)
                9. กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
ในวันที่ 30 มีนาคม 2553 ระหว่างเวลา 10:00 น. ถึงเวลา 11:00 น. ณ ห้องประชุม A301 ชั้น 3
อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
(ผู้ไม่ดูสถานที่และเข้ารับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะแพทยศาสตร์)
กำหนด ถือว่าได้รับทราบและต้องปฏิบัติตามรายละเอียดให้ครบถ้วน)
                10. กำหนดยื่นซองเสนองานพร้อมซองเสนอราคา ผู้เสนองานจะต้องผนึกซองจ่าหน้าซอง
ถึงคณะกรรมการรับซองเสนองานจ้างออกแบบและเขียนแบบอาคารศูนย์การศึกษาและบริการวิชาการ
โดยยื่นซองด้วยตนเองต่อคณะกรรมการรับซองเสนองาน ในวันที่ 9 เมษายน 2553
ระหว่างเวลา 9:00 น. ถึงเวลา 9:30 น. ณ ห้องประชุม A301 ชั้น 3 อาคารบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองประกวดราคาจ้างออกแบบอาคารศูนย์การศึกษาและบริการวิชาการ
โดยวิธีการคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนดแล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
                11. คณะกรรมการจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนองานแต่ละรายว่า
เป็นผู้เสนองานที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนองานรายอื่น ณ วันประกาศจ้างออกแบบหรือไม่
พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนออื่น ๆ ตามที่ระบุในประกาศนี้ และจะประกาศรายชื่อผู้เสนองาน
ที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเบื้องต้น ในวันที่ 12 เมษายน 2553
                12. ผู้เสนองานที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น กำหนดให้นำเสนอผลงานที่เสนอต่อคณะกรรมการ
ในวันที่ 19 เมษายน 2553 ตั้งแต่เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม A501 ชั้น 5
อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
                กำหนดยื่นประกวดราคาจ้างในวันที่ 9 เมษายน 2553 ระหว่างเวลา 09:00 น. ถึง 09:30 น.
ณ ห้องประชุม A301 ชั้น 3 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 9 เมษายน 2553 เวลา 09:00 น. 

               ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้าง ในราคาชุดละ 100 บาท ได้ที่
หน่วยจัดหาครุภัณฑ์ งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2553 ดูรายละเอียด
ได้ที่เว็บไซต์ http://medicine.psu.ac.th , www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7445-1162, 0-7445-1164 หรือโทรสาร 0-7442-9928
หรือ E-mail: supply@medicine.psu.ac.th ที่หาดใหญ่ หรือหมายเลข 0-2354-5558-60
ที่หน่วยประสานงานกรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการ 

                          ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2553

                                                                           ( ศาสตราจารย์กรีฑา ธรรมคำภีร์ ) 
                                                              ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทนคณบดี 

  สำเนาถูกต้อง
  ( นางกัณหา พุทธศรี )
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

jaran intakalaya
                             

                                                          ประกาศ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ออกแบบและควบคุมงานปรับปรุง-ซ่อมแซม 6 อาคาร (ตึกอาทร ตึกวชิราวุธ ตึกหลิ่มซีลั่น ตึกปัญจมราชินี ตึกสิรินธร และตึกวชิรญาณวงศ์) 
                                                                                                                                                                                                         โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง ออกแบบและควบคุมงานปรับปรุง-ซ่อมแซม 6 อาคาร (ตึกอาทร ตึกวชิราวุธ ตึกหลิ่มซีลั่น ตึกปัญจมราชินี ตึกสิรินธร และตึกวชิรญาณวงศ์)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
  กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 7 เมษายน 2553 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร ภปร. ชั้น 18 ผู้ไม่มาลงทะเบียนดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมตามวันและเวลาที่กำหนด ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถือเสมือนว่าได้มาดูสถานที่และฟังคำชี้แจงรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว

กำหนดเปิดซองเสนองานและพิจารณาด้านเทคนิค ในวันที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 13.30 น. และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. อาคาร ภปร. ชั้น 18

กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก นำเสนอผลงาน ในวันที่ 30 เมษายน 2553 เวลา 9.00 น. ห้องประชุมเล็ก อาคาร ภปร. ชั้น 18

การยื่นซองเสนอราคา ผู้เสนอให้บริการจะต้องมายื่นซองด้วยตนเองหรือโดยผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจเป็นหนังสือ ห้ามยื่นซองเสนอราคาโดยทางไปรษณีย์

               ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกาศจ้างและจดทะเบียนประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมจากสภาสถาปนิก
                2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและของสภากาชาดไทย
                3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอให้บริการได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้
                5. มีผลงานการออกแบบปรับปรุงอาคารอนุรักษ์หรืออาคารโบราณ ซึ่งมีขนาดพื้นที่ไม่น้อย 1,000 ตารางเมตร และมีผลงานการควบคุมการก่อสร้างปรับปรุงอาคารอนุรักษ์หรืออาคารโบราณ ซึ่งมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ผลงานทั้งสองเป็นผลงานที่แล้วเสร็จไม่เกิน 10 ปี ให้นับย้อนหลังจากวันยื่นเสนอให้บริการ
                6. มีสถาปนิกที่มีการศึกษาด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมหรืออาคารโบราณ หรือมีประสบการณ์ทำงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรมหรือปรับปรุงอาคารโบราณ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ร่วมดำเนินงานรับผิดชอบ
                7. ผู้เสนอให้บริการต้องมีผลงานการออกแบบที่มีค่าก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร ใน 1 สัญญาวงเงินไม่น้อยกว่า 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) และมีผลงานการควบคุมงานที่มีค่าก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารใน 1 สัญญาวงเงินไม่น้อยกว่า 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) หรือมีผลงานการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร ใน 1 สัญญาวงเงินไม่น้อยกว่า 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) ผลงานทั้งสามเป็นผลงานที่แล้วเสร็จไม่เกิน 5 ปี ให้นับย้อนหลังจากวันยื่นเสนอให้บริการ
                8. ผลงานที่ผ่านมาของผู้เสนอให้บริการ เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา โดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของสภากาชาดไทย หรือหน่วยงานเอกชนที่สภากาชาดไทยเชื่อถือ
                กำหนดยื่นประกวดราคาจ้างในวันที่ 28 เมษายน 2553 ถึง 28 เมษายน 2553 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 11.30 น. ณ ห้องพระบรมรูป ตึกภปร ชั้น 18 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 30 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น.
               ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้าง ในราคาชุดละ - บาท ได้ที่ หน่วยอาคารสถานที่ ตึก ภปร ชั้น 18 ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2553 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ - หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2256-5001-3, 0-2256-5380 ในวันและเวลาราชการ 

                                                                                                        ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2553

                                                                                                       ( ศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศร ภัทราดูลย์ )
                                                                                                     ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

         สำเนาถูกต้อง
  ( นางศิริรักษ์ ชัยมนตรี )
ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่

jaran intakalaya
                             

                                               ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ออกแบบปรับปรุงพื้นที่ผลิตอาหารผู้ป่วยงานโภชนาการและหน่วยผลิตยาปราศจากเชื้อ ชั้น Basement ฝ่ายเภสัชกรรม

                                           --------------------------------------------------------------------------------

               คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง ออกแบบปรับปรุงพื้นที่ผลิตอาหารผู้ป่วยงานโภชนาการและหน่วยผลิตยาปราศจากเชื้อ ชั้น Basement ฝ่ายเภสัชกรรม โดยวิธีการคัดเลือก
โดยมีรายละเอียดดังนี้   วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

               ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                1. ผู้เสนองานต้องเป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพให้บริการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมหลักหรือด้านวิศวกรรมระบบที่เกี่ยวข้อง
                2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
                3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้
                5. ผู้เสนองาน เป็นบุคคลธรรมดาที่มีใบประกอบวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม หรือวิศวกรรม หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยที่ประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและด้านวิศวกรรม เป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจัดตั้งนิติบุคคลนั้น และนิติบุคคลดังกล่าวอาจเสนองานเข้ามาในฐานะของกิจการร่วมค้า (JOINT VENTURE) ก็ได้ โดยต้องมีสัญญาการเข้าร่วมค้านั้น ในกรณีประสงค์จะเข้าเสนองานเป็นกลุ่มนิติบุคคล ต้องมีหนังสือข้อตกลงแสดงความจำนงร่วมทำงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยนิติบุคคลที่จะเป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้องเป็นนิติบุคคลผู้นำกลุ่ม (LEAD FIRM) โดยต้องมีสถาปนิกและวิศวกรประจำนิติบุคคลนั้น ๆ ด้วย
                6. ผู้เสนองาน ต้องมีประสบการณ์และมีผลงานการออกแบบปรับปรุง หรืองานก่อสร้างอาคาร ซึ่งเป็นผลงานที่ออกแบบให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ หรือองค์กรเอกชน มีมูลค่างานเฉพาะตัวอาคาร ไม่รวมงานบริเวณและงานภูมิสถาปัตยกรรม ในวงเงินไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท (สองแสนบาท) ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์มาแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันแล้วเสร็จจนถึงวันยื่นซองเสนองาน (พ.ศ. 2548-2553) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับทางราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ เทศบาลหรือเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ
                7. ผู้เสนองาน ต้องมีบุคลากรประจำและไม่ประจำนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการออกแบบโครงการปรับปรุง พื้นที่บริเวณผลิตอาหารผู้ป่วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ดังต่อไปนี้ 7.1 สถาปนิกผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก 1 คน หรือ 7.2 วิศวกรผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาหลัก 1 คน หรือ 7.3 วิศวกรผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง 1 คน และ 7.4 วิศวกรผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 1 คน โดยบุคลากรที่เป็นสถาปนิกหรือวิศวกร ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือและวิศวกรรมควบคุมสาขาต่าง ๆ (กส. หรือ กว.) ประเภทสามัญ ตามที่ระบุไว้ทุกสาขา สามารถลงลายมือชื่อในรูปแบบหรือแบบฟอร์มเพื่อใช้ในการขออนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องไม่อยู่ระหว่างการถูกเพิกถอนใบอนุญาต
                8. ลิขสิทธิ์ในการออกแบบเป็นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะแพทยศาสตร์)
                9. กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 8 เมษายน 2553 ระหว่างเวลา 10:00 น. ถึงเวลา 11:00 น. ณ ห้องประชุม A301 ชั้น 3 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (ผู้ไม่ดูสถานที่และเข้ารับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะแพทยศาสตร์) กำหนด ถือว่าได้รับทราบและต้องปฏิบัติตามรายละเอียดให้ครบถ้วน)
                10. กำหนดยื่นซองเสนองานพร้อมซองเสนอราคา ผู้เสนองานจะต้องผนึกซองจ่าหน้าซองถึงคณะกรรมการรับซองเสนองานจ้างออกแบบและเขียนแบบอาคารศูนย์การศึกษาและบริการวิชาการ โดยยื่นซองด้วยตนเองต่อคณะกรรมการรับซองเสนองาน ในวันที่ 23 เมษายน 2553 ระหว่างเวลา 9:00 น. ถึงเวลา 9:30 น. ณ ห้องประชุม A301 ชั้น 3 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองประกวดราคาจ้างออกแบบอาคารศูนย์การศึกษาและบริการวิชาการ โดยวิธีการคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนดแล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
                11. คณะกรรมการจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนองานแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนองานที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนองานรายอื่น ณ วันประกาศจ้างออกแบบหรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนออื่น ๆ ตามที่ระบุในประกาศนี้ และจะประกาศรายชื่อผู้เสนองานที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเบื้องต้น ในวันที่ 23 เมษายน 2553
                12. เสนองานที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น กำหนดให้นำเสนอผลงานที่เสนอต่อคณะกรรมการในวันที่ 27 เมษายน 2553 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม A302 ชั้น 3 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
                กำหนดยื่นประกวดราคาจ้างในวันที่ 23 เมษายน 2553 ระหว่างเวลา 09:00 น. ถึง 09:30 น. ณ ห้องประชุม A301 ชั้น 3 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 23 เมษายน 2553 เวลา 09:00 น.
               ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้าง ในราคาชุดละ 100 บาท ได้ที่ หน่วยจัดหาครุภัณฑ์ งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2553 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://medicine.psu.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7445-1162, 0-7445-1164 หรือโทรสาร 0-7442-9928 หรือ E-mail: supply@medicine.psu.ac.th ที่หาดใหญ่ หรือหมายเลข 0-2354-5558-60 ที่หน่วยประสานงานกรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการ 

                                                                                                 ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2553

                                                                                                   ( ศาสตราจารย์กรีฑา ธรรมคำภีร์ ) 
                                                                                 ตำแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทนคณบดี 

         สำเนาถูกต้อง
  ( นางกัณหา พุทธศรี )
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ