home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตย์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "ถ้าเดินเรื่อยไป ย่อมถึงปลายทาง"

2 posts / 0 new
Last post
SEIM
นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตย์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "ถ้าเดินเรื่อยไป ย่อมถึงปลายทาง"

เชิญชวน ชมภาพฝีพระหัตย์ สมเด็จพระเทพฯ ครับ

ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ชั้น 9   วันที่ 10 ธ.ค. 2552 - 31 ม.ค. 2553

SEIM
ภาพบรรยากาศ 

ภาพบรรยากาศ  จากนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตย์ครั้งก่อนหน้านี้  "ชีวิตที่หมุนไปไม่หยุดยั้ง"

ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร  ปี 2008