home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

กฎหมายสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

กระทรวงพลังงานออก กฎกระทรวงสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 25 ม.ค. 2553 กฎกระทรวงฉบับนี้ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 เป็นข้อกำหนดสำหรับการออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ 6 ประเภท รวมไว้ในกฎหมายฉบับเดียว ประกอบด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับที่ตั้ง แผนผัง รูปแบบ และลักษณะของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง การเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง และลักษณะของถังหรือภาชนะที่ใช้ในการบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง วิธีปฏิบัติงาน การจัดให้มีและบำรุงรักษาอุปกรณ์หรือเครื่องมืออื่นใดภายในสถานที่ดังกล่าว รวมทั้งการควบคุมอื่นใดอันจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่การป้องกันหรือระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญ ความเสียหาย หรืออันตรายที่จะมีผลกระทบต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม จากการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

 

พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 ออกมาเพื่อใช้บังคับแทนพระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2474 ส่วนข้อกำหนดเกี่ยวกับสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง เดิมมีอยู่ในประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สองฉบับซึ่งออกตามพระราชบัญญัติฉบับเดิม (ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2) เมื่อมีการออกกฎกระทรวงฉบับใหม่นี้ ประกาศฯเหล่านั้นจึงเป็นอันยกเลิกไปโดยปริยาย สำหรับข้อกำหนดในกฎกระทรวงฉบับใหม่นี้ในส่วนที่เกี่ยวกับระยะต่างๆ ไม่แตกต่างจากเดิมมากนัก เว้นแต่ระยะห่างระหว่างถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงใต้พื้นดินแต่ละถังผ่อนคลายลงจากไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร เป็นไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร

download link

ข่าว: