home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

ขอบเขตของคำว่า"อาคารขนาดใหญ่" กับคำว่า และ กับ หรือ

5 posts / 0 new
Last post
TOR676
ขอบเขตของคำว่า"อาคารขนาดใหญ่" กับคำว่า และ กับ หรือ

อยากสอบถามท่านผู้รู้ดังนี้

ตามกฏกระทรวงฉบับที่ 55(พ.ศ.2543)ระบุว่า"อาคารขนาดใหญ่"หมายความว่า  อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตร.ม. หรืออาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 15.00 ม.ขึ้นไป และมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตร.ม. แต่ไม่เกิน 2,000 ตร.ม.

ถ้าผมสร้างอาคารที่มีความสูง 14.50 ม.และมีพื้นที่อาคารรวมกัน 1,600 ตร.ม. จะถือว่าเป็นอาคารขนาดใหญ่หรือไม่ครับ (จริงๆแล้วผมสับสนตรงคำว่า"และ"กับ "หรือ"นี่แหละครับ)

thanongsakr
ก่อนคำว่า " หรือ" คือ

ก่อนคำว่า " หรือ" คือ กรณีนิยามที่ 1 ครับ ใช้เกณฑ์เดียว คือพื้นที่อาคาร

หลังคำว่า "หรือ" คือกรณีนิยามที่ 2 ใช้ 2 เกณฑ์ ความสูงและพื้นที่

ตามคำถามของเจ้าของกระทู้ไม่เข้าตามนิยามที่ 1 แน่ๆ กรณีนิยามที่ 2 พื้นที่ถึง แต่ความสูงไม่ถึงจึงไม่เข้าตามนิยามที่ 2 ด้วย  จึงไม่จัดเป็น "อาคารขนาดใหญ่" ครับ

tarkoon
อาคารสูงไม่เกิน 15 ม.

อาคารสูงไม่เกิน 15 ม. พื้นที่อาคารรวมไม่เกิน 2,000 ตร.ม. ยังไม่ถือว่าเป็นอาคารขนาดใหญครับ

ต้องเป็นอาคารสูงเกิน 15 ม. พื้นที่อาคารรวมเกิน 1,000 ตร.ม. ถึงจะเป็นอาคารขนาดใหญ่ครับ

หรือ หมายถึงอย่างใดอย่างหนึ่ง

และ หมายถึงต้องมีสองอย่างร่วมกันครับ

TOR676
 ขอบคุณทั้ง 2 ท่านครับ

 ขอบคุณทั้ง 2 ท่านครับ

winyou
winyou's picture
"ถ้าผมสร้างอาคารที่มีความสูง

"ถ้าผมสร้างอาคารที่มีความสูง 14.50 ม.และมีพื้นที่อาคารรวมกัน 1,600 ตร.ม. จะถือว่าเป็นอาคารขนาดใหญ่หรือไม่ครับ"

 

ไม่เป็นครับ แต่ระวังเรื่องการวัดความสูงนะครับ ที่ว่า 14.5 เมตรนั้นต้องแน่ใจว่า วัดตรงกับที่กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่คีความนะครับ

วิธีวัดวัดไม่เหมือนของอาคารใหญ่พิเศษนะครับ