home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

27-29มค55 | เทศกาลกะดีจีน-ศิลป์ในซอย ครั้งที่ 3

 

 

กำหนดการเทศกาลกะดีจีน-ศิลป์ในซอย ครั้งที่ 3
 
สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญทุกท่านเยี่ยมชมเทศกาลกะดีจีน-ศิลป์ในซอย ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นเทศกาลศิลปวัฒนธรรมประจำปีของย่านกะดีจีน ที่มุ่งเน้นการใช้ศิลปะในการสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชาวชุมชนและภาคีพัฒนาในการอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านประวัติศาสตร์* จัดเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2553 ในปีนี้ได้ขยายขยายพื้นที่ต่อเนื่องถึงย่านประวัติศาสตร์ข้างเคียง ได้แก่ ย่านคลองสาน ภายใต้ชื่อกะดีจีน – คลองสาน – สะพานพุทธ: ศิลป์สาม ภายในงานพบกับผลงานศิลปะ การออกแบบ และแสงไฟในพื้นที่สาธารณะ ที่ได้แรงบันดาลใจจากปัญหาสิ่งแวดล้อมเมืองและเหตุการณ์มหาอุทกภัย ตลอดจนนิทรรศการ การแสดงดนตรี และการเสวนาที่จัดเป็นพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองหลายวาระสำคัญของย่านแห่งนี้ อาทิ มิตรภาพ 500 ปีความสัมพันธ์ไทย-โปรตุเกส รำลึก 130 ปีชาตกาลท่านจางวางทั่ว พาทยโกศล และ80 ปีแห่งความทรงจำสะพานพระพุทธยอดฟ้า
 
*โครงการกะดีจีน-ศิลป์ตามตรอก ครั้งที่ 1 และ กะดีจีน-ศิลป์ในซอย ครั้งที่ 2 เป็นความร่วมมือของชาวชุมชน ศาสนสถาน โรงเรียน มหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ เครือข่ายศิลปิน และองค์กรอิสระ ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในผลงานยอดเยี่ยมในด้านการออกแบบแสงสว่างเพื่อเมืองและชุมชนประจำปี 2554 จาก Lighting Urban Communities International (LUCI) ซึ่งเป็นองค์กรนานาชาติด้านการออกแบบแสงสว่างสถาปัตยกรรมและเมือง และเป็นองค์กรหลักจัดเทศกาลแสงสว่างเมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส (la Fête des Lumières, Lyon, France)
 
วัน-เวลา-สถานที่
2729 มกราคม 2555 เวลา 16:00-21:00 น. ณ ย่านกะดีจีน-ย่านคลองสาน กรุงเทพมหานคร
 
การแสดงศิลปวัฒนธรรม
      ศุกร์ 27 มกราคม 2555
      16:30- 17:00     พิธีเปิดงานกะดีจีน – คลองสาน – สะพานพุทธ : ศิลป์สามท่า
                              ณ ลานริมน้ำสำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร
                              โดย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
            17:00-17:45      เสวนา : ทำไมน้ำไม่ท่วมกะดีจีน : โมเดล บ.ว.ร. สู้วิกฤตน้ำท่วม
                              ณ ลานริมน้ำ สำนักเทศกิจกรุงเทพมหานคร
            17:45-18:00      กิจกรรมระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
            18:00-20:00      การแสดงดนตรีไทย : 3 ดุริยกวี 130 ปีชาตกาล โดยวงดนตรีพาทยโกศล
                                    มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) และดุริยางค์ทหารเรือ ดำเนินรายการ
                                    โดย อ.อานันท์ นาคคง ณ ลานหน้าพระบรมธาตุเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
     
 
เสาร์ 28 มกราคม 2555
            17:00-18:00      พิธีมิสซา ณ โบสถ์ซางตาครู้ส สำหรับคริสศาสนิกชน  
            18:00-18:30      การตีระฆังการิย็อง การขับร้องประสานเสียง ระบำโปรตุเกส ณ ลานหน้า
                              โบสถ์ซางตาครู้ส ชุมชนกุฎีจีน
            18:30-20:30      การแสดง Brass Band โดย วง Bazza คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
                        ศิลปากร ณ ลานหน้าโบสถ์ซางตาครู้ส ชุมชนกุฎีจีน
            19:00-19:30      ลิเกฮูลู ระบำร็องแง็ง โดย เยาวชนชุมชนกุฎีขาวณ ลานหน้ามัสยิดบางหลวง
                                    ชุมชนกุฎีขาว
      20:00-21:00      การแสดงโปงลาง โดย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
                              ณ ลานสะกดรอยคราม ชุมชนโรงคราม         
     
อาทิตย์ 29 มกราคม 2555
            14:00-15:00      เสวนา : สนุกกับการใช้มือ architectural sketch โดย บางกอกสเก็ตเชอร์
                        นิสิตนักศึกษาและคณาจารย์สถาปัตย์
                        ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี
            16:30-17:30      เสวนา : ธณบุรีศรีมหาสมุทร ณ ลานปากคลองบางหลวง ชุมชนวัดกัลยาณ์
      18:30-19:30      การบรรเลงกู่เจิง โดย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
                              ณ ลานหน้าศาลเจ้าเกียนอันเกง ชุมชนวัดกัลยาณ์
 
เดินเท้าท่องเที่ยว
ร่วม เยี่ยมตรอกซอกซอยย่านกะดีจีนและย่านคลองสาน ไปกับ คุณสุดารา สุจฉายา คุณธีรนันท์ ช่วงพิชิต และ กลุ่มนักประวัติศาสตร์อาสา ที่จะพาท่านเดินชมพร้อมคุยเฟื่องหลากหลายเรื่องราวของย่านกะดีจีนและย่านคลองสานในวันศุกร์ 27 และเสาร์ 28 มกราคม 2555 เวลา 17:00-18:30 น.
 
ถนนคนเดิน
ชมดนตรีบาทวิถี จับจ่ายสินค้าในตรอกดิลกจันทร์ (ทางเข้าอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เขตคลองสาน) เวลา 17:00-21:00 น. และชมการแข่งขันหมากยูโดซึ่งเป็นการละเล่นพื้นบ้านของชาวมุสลิมทางตอนใต้ของประเทศไทยและยังเป็นที่นิยมของชาวคลองสาน
 
นิทรรศการ
1.      ใจดีสู้แสง : นิทรรศการงานออกแบบซุ้มไฟสำหรับชุมชน โดยนิสิตสถาปัตยกรรมผังเมืองชั้นปีที่ 1 ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
2.      ใต้เงาจันทร์...รังสรรค์แสงศิลป์ : นิทรรศการจัดวางแสงสว่าง (lighting installation)ในอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดย กลุ่มนักออกแบบแสงสว่าง และ หน่วยวิจัย Lighting Track คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3.      Cultural Heritage Scout  : นิทรรศการแผนที่และภาพถ่ายมรดกวัฒนธรรมย่านกะดีจีนและย่านคลองสานโดย นักเรียนมัธยมศึกษา 700 คนจากโรงเรียนศึกษานารี ร่วมกับ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมืองคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิร็อคกีเฟลเลอร์
4.      ลานสะกดรอยคราม : ผลงานจากปฏิบัติการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนโรงคราม ย่านกะดีจีน และ นิสิตจากภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯรางวัลขวัญใจกรรมการจากการประกวดแบบดีไซน์ปิ๊งส์ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และนิตยสารอาร์ตโฟร์ดี  
5.      สวนเต็มซอย: ผลงานจากปฏิบัติการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีนด้วยพืชพรรณไม้และวัสดุรีไซเคิล โดยนิสิตภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม และภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯเหล่าอาสาสมัครอนุรักษ์ชุมชนและสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
6.      Portuguese Recipe Rally : นิทรรศการปฏิบัติการเยาวชนอาสาอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมอาหารไทย-โปรตุเกส โดย นักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ ร่วมกับนิสิตสาขาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ และ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
7.      โครงการพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมไทย-โปรตุเกส : ผลงานการออกแบบเพื่อบูรณะฟื้นฟูอาคารโยแซฟสู่พิพิธภัณธ์ชุมชนฉลองมิตรภาพ 500 ปีไทย-โปรตุเกส โดยกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ มิสซังโรมันคาทอลิค สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และชุมชนกุฎีจีน
8.   โครงการอนุรักษ์และปรับปรุงพื้นที่ย่านกะดีจีนและย่านคลองสาน ฉลองโอกาสครบรอบ 80 ปีสะพานพุทธ : ผลงานการออกแบบชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ของนิสิตสถาปัตยกรรมผังเมืองชั้นปีที่ 4 ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
9.      รางวัลอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่น ปี 2552 และ 2553 โดย สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
10. สนุกกับการใช้มือ : นิทรรศการภาพสเก็ตซ์มือของชีวิตชาวตรอก ย่านคลองสาน โดย นิสิตนักศึกษาและคณาจารย์ คณะสถาปัตย์ และกลุ่มบางกอกสเก็ตเชอร์
11. ศิลปะบนกำแพง : ผลงานการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้าอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนีด้วยภาพศิลปะบนกำแพง โดยภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
12.   ฝั่งธนบุรี สำนักดนตรีบ้านพาทยโกศล : นิทรรศการอัตชีวประวัติของบรมครูดนตรีแห่งสำนักพาทยโกศล โดย สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทยคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ  
13. ภาพเก่าเล่าข้ามท่า-ศิลป์กลางน้ำ : นิทรรศการภาพเก่าย่านกะดีจีนและย่านคลองาน โดย ศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนธนบุรี
14. 108 ตรอกวัฒนธรรมย่านกะดีจีน : นิทรรศการประกวดภายถ่าย โดย สำนักศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
15. 101 ปี ความทรงจำย่านคลองสาน : นิทรรศการภาพเก่าของย่านคลองสาน โดยชุมชนสวนสมเด็จย่า และชุมชนตรอกช่างนาค-สะพานยาว
16.ศูนย์ชุมชนบุปผาราม : นิทรรศการผลงานประกวดออกแบบศูนย์ชุมชนบุปผาราม ย่านกะดีจีนโดย นิสิตจากภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯร่วมกับ ชาวชุมชนบุปผาราม และ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่         
- Facebook Fanpage : Love Kadeejeen
หรือ
-คุณชัญญาภรณ์ ลาดเสนา : ผู้จัดการโครงการ ningjingle@gmail.com 08-0235-3279                                                  
- คุณศักรพัฒน์ อนุรักษ์ภราดร: เจ้าหน้าที่โครงการ josh2859@hotmail.com 08-1771-2305
 
จัดโดย
-          สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกับ
-          วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร
-          วัดบุปผารามวรวิหาร
-          วัดอนงคารามวรวิหาร
-          โบสถ์ซางตาครู้ส
-          มัสยิดบางหลวง
-          มัสยิดกูวติลอิสลาม
-          ศาลเจ้าเกียนอันเกง
-          ศาลเจ้ากวนอู
-          อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
-          กองทัพเรือ
-          กรมเจ้าท่า
-          สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
-          สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
-          สำนักสวนสาธารณะ กรุงเทพมหานคร
-          สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
-          สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร
-          สำนักงานเขตธนบุรี
-          สำนักงานเขตคลองสาน
-          สภาวัฒนธรรมเขตธนบุรี
-          สภาวัฒนธรรมเขตคลองสาน
-          โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
-          โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์
-          โรงเรียนบำรุงวิชา
-          ชุมชนวัดกัลยาณ์ ย่านกะดีจีน
-          ชุมชนกุฎีจีน ย่านกะดีจีน
-          ชุมชนวัดประยุรวงศ์ ย่านกะดีจีน
-          ชุมชนบุปผาราม ย่านกะดีจีน
-          ชุมชนกุฎีขาว ย่านกะดีจีน
-          ชุมชนโรงคราม ย่านกะดีจีน
-          ชุมชนสวนสมเด็จย่า ย่านคลองสาน
-          ชุมชนตรอกช่างนาค-สะพานยาว ย่านคลองสาน
-          ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-          สาขาวิชาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
-          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
-          ศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนธนบุรี
-          ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
-          บ้านศิลปินคลองบางหลวง
-          Asian City Innovation Systems Initiative
-          มูลนิธิร็อคกีเฟลเลอร์ (Rockefeller Foundation)
-          กลุ่มบิ๊กทรี
-          กลุ่มบางกอกสเก็ตเชอร์
-          บริษัท โจตันไทย จำกัด
-          บริษัท ทีโอเอ จำกัด
-          บริษัท คอนวูด จำกัด
-          สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย
-          บริษัท ฟิลิปส์ อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
-          บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จำกัด
-          บริษัท วีเอฟ จำกัด
 

 

ดาวน์โหลด : โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ / กำหนดการ / แผนที่งาน/ press release

ข่าว: 
ช่วงเวลา: 
Fri, 01/27/2012 to Sun, 01/29/2012