home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

ความแตกต่างร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครเดิมกับร่างฉบับปิดประกาศ 90 วัน

17 พ.ค. 2555

หลังจากที่มีการเผยแพร่ร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 สู่สาธารณะไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2554 ก็ได้มีข้อวิพากษ์วิจารณ์และความเห็นต่างๆ จากการจัดประชุมประชาชนเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของกรุงเทพมหานคร และจากบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ดังที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่เป็นระยะๆ จนกระทั่งขณะนี้ได้ผ่านคณะกรรมการผังเมืองแล้ว และอยู่ในขั้นตอนที่กรุงเทพมหานครนำออกประกาศเผยแพร่อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ไปตรวจดูและยื่นคำร้องหากต้องการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า การปิดประกาศ 90 วัน

ร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับปิดประกาศ 90 วันนี้มีความแตกต่างจากร่างที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้อย่างไรบ้างในเรื่องของข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการเปรียบเทียบ ตารางสรุปข้อกำหนดที่จัดทำโดยสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร และ ตัวร่างกฎกระทรวง ทั้งสองครั้ง พบข้อแตกต่างที่สำคัญๆ บางอย่างดังนี้

 

Download เอกสารสรุป

 

ขอเน้นย้ำว่า การเปรียบเทียบข้างต้นเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง ร่างที่เผยแพร่เมื่อปีก่อน กับ ร่างล่าสุดที่มีการปิดประกาศ 90 วันเมื่อวันที่ 11 พ.ค.2555 ไม่เกี่ยวกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับปี 2549 ที่ยังใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น ถ้าท่านเป็นผู้ที่ไม่ได้ติดตามและไม่ทราบรายละเอียดของร่างฉบับเมื่อปีก่อนบ้างเลย ก็ไม่จำเป็นต้องสนใจการเปรียบเทียบนี้ ส่วนการเปรียบเทียบข้อกำหนดระหว่างผังเมืองรวมฉบับเดิม ปี 2549กับร่างฉบับปิดประกาศ 90 วันนี้ ศูนย์ข้อมูลกฎหมายอาคารจะได้ทำการวิเคราะห์และมานำเสนอต่อไป

 

ข่าว: