home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าใหม่ (ก.พ. 47)

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.) การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความเห็นร่วมกันว่า ประเทศไทยควรมีมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าฉบับเดียว และมีผลบังคับใช้ทั่วประเทศ เพื่อให้ทั้งผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ ผู้ออกแบบ ผู้ตรวจสอบ ผู้ควบคุมงาน และผู้ติดตั้งสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย ไม่สับสนต่อข้อกำหนดที่มีข้อแตกต่างกัน จึงได้ร่วมกันจัดทำมาตรฐานขึ้น โดยมี ว.ส.ท. เป็นแกนหลักในการจัดทำ ขณะนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว เรียกว่า มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2545 ของ ว.ส.ท. (E.I.T. Standard 2001-45)

สำหรับการไฟฟ้านครหลวง ได้ออกระเบียบให้ยกเลิกระเบียบการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วย กฎการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า พ.ศ. 2538 และให้ใช้มาตรฐานใหม่ดังกล่าวแทน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2546 เป็นต้นไป

ข่าว: