home | link | webboard | job | sitemap |

ผังเมืองรวมนนทบุรีใหม่

ใน ที่สุดกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรีก็ออกใช้บังคับได้ในที่สุด หลังจากผังเมืองรวมฉบับเดิมหมดอายุและขาดการใช้บังคับผังเมืองรวมมาเป็น เวลานานกว่า 7 ปี ฉบับนี้เป็นการใช้บังคับทั่วทั้งจังหวัด และเริ่มใช้บังคับตั้งแต่ 24 มีนาคม 2548 เป็นต้นมา

view: http://www.asa.or.th/download/03media/04law/cpa/mr48-ntb.pdf
download: http://www.asa.or.th/download/03media/04law/cpa/mr48-ntb.zip

ข่าว: