home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ ร่วมประชุมใหญ่วิสามัญฯวันที่ 2 ต.ค. 48

7 posts / 0 new
Last post
surassada nipariyai
ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ ร่วมประชุมใหญ่วิสามัญฯวันที่ 2 ต.ค. 48

เนื่องจากทางสมาคมฯได้ดำเนินงานการแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ โดยมีคณะอนุกรรมการยกร่างแก้ไขข้อบังคับฯ นั้น ซึ่งขณะนี้ร่างข้อบังคับฯมีการดำเนินการแก้ไขและผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว
จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมทุกท่านเข้าร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญฯเพื่อการพิจารณาให้การรับรองร่างข้อบังคับฯใหม่ ในวันที่ 2 ตุลาคม 2548 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 3 สมาคมสถาปนิกสยามฯ

surassada nipariyai
เรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯทุกท่านเข้าร่วมประช
เรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิสามัญฯ
ทั้งสมาชิกภาคี และสมาชิกสามัญวิชาชีพ
กรณีสำหรับสมาชิกผู้ที่ยังไม่ได้ต่อสถานภาพสมาชิก(คือสมาชิกที่ขาดการติดต่อ ไม่ได้ชำระค่าบำรุงสมาชิกไว้ครบถ้วน)ก็ขอให้เร่งดำเนินการด้วยนะคะ
อย่าลืมนะคะ
ขอบคุณค่ะ
อนุชา ตั้งศรีวิ...
นึกได้ว่าใกล้วันประชุมแล้ว<br> ..<br> ขอ
นึกได้ว่าใกล้วันประชุมแล้ว
..
ขอพี่ๆ น้องๆ เพื่อนๆ สถาปนิก สมาชิกสมาคมโปรดเข้าร่วมประชุมกันด้วยนะครับ
Prakitti
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาร่างของคณะอนุกรรม
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาร่างของคณะอนุกรรมการ เป็นรายหมวด มีการแก้ไขข้อความให้สมบูรณ์ขึ้น ก่อนที่จะรับร่างเพื่อไปประกาศใช้ เมื่อเวลาประมาณ 17:10 ของวันที่ 2 ต.ค.2548

ทำงานมา เกือบ 3 ปี .... หายเหนื่อยหรือยังครับท่านอนุชา
double
มีอะไรเปลี่ยนมั่ง
มีอะไรเปลี่ยนมั่ง
Prakitti
มีรายละเอียดเปรียบเทียบเนื้อหา ข้อความทั
มีรายละเอียดเปรียบเทียบเนื้อหา ข้อความทั้งหมด พร้อมทั้งเหตุผลในการปรับปรุง ตามเอกสารเชิญประชุมที่แจกจ่ายไปแล้วครับ

สรุปประเด็นสั้นๆ อีกครั้งได้ดังนี้
1. แก้ปัญหาข้อบังคับที่มีปัญหาในการนำไปปฏิบัติ
2. ปรับบทบาทของสมาคมให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป (ศก. สังคม เทคโนโลยี การเมือง การควบคุมวิชาชีพ)
3. ปรับวิธีการบริหารสมาคม ให้มีระเบียบแบบแผน และมีความคล่องตัวมากขึ้น สร้างกลไกในการตรวจสอบการดำเนินงาน
4. เพิ่มความรัดกุม และกำหนดวิธีการในการบริหารจัดการทรัพย์สิน เงินสด โดยสรุปคือแยกอำนาจการอนุมัติเงิน ออกจากผู้ใช้เงิน
5. เรียบเรียงข้อความ จัดหมวดหมู่ของข้อบังคับใหม่ ให้เหมาะสม
อนุชา ตั้งศรีวิ...
ข้อบังคับสมาคมสถาปนิกสยามฯ ฉบับที่เพิ่งผ
ข้อบังคับสมาคมสถาปนิกสยามฯ ฉบับที่เพิ่งผ่าน "มติ" ของ "ที่ประชุมใหญ่วิสามัญ" ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสามัญวิชาชีพที่มีสิทธิออกเสียงเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงรับรอง 30 เสียง จากทั้งหมด 31 เสียง (งดออกเสียง 1 คน) จะประกาศใช้ในเวลาอันใกล้นี้
...
ถามว่าในฐานคณะอนุกรรมการร่างฯ รู้สึกอย่างไร ที่ข้อบังคับฉบับใหม่ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุม ก็ตอบว่ารู้สึกโล่งใจ และดีใจ ที่มีข้อบังคับที่รัดกุมและเหมาะสมกับยุคสมัยมากขึ้นครับ (แม้จะต้องมีการปรับเปลี่ยนต่อไปในอนาคตก็ตาม)
..
แต่...
ในอีกมุมหนึ่ง ก็นึกสะท้อนใจที่เรื่องดังกล่าวได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมใหญ่ที่มีเสียงตัวแทนของสมาชิกเพียง 31 คน จากสมาชิกสามัญที่มีสิทธิออกเสียง 5,000 คน และส่วนที่เหลือที่ "น่าจะ" ร่วมเข้ารับฟังได้อีก 3,000 กว่าคน ... มุมมองนี้คงตอบอะไรได้หลายๆ อย่างเกี่ยวกับตัวสมาชิกและสมาคมสถาปนิกสยามฯ ในยุคสมัยนี้
...
แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ข้อบังคับฉบับนี้ ก็มีความเหมาะสม รัดกุม และขณะเดียวกันก็ให้ความคล่องตัวในการทำงานของกรรมการบริหาร เป็นอย่างดี
..
ขณะเดียวกัน ผมคิดว่าสถาปนิกทั้งหลาย ทั้งที่เป็นสมาชิกสมาคม และกำลังคิดจะเป็นสมาชิก ควรจะได้ทำความเข้าใจกับข้อบังคับฉบับนี้ให้ชัดเจน เพราะท่านจะได้ทำการรักษาสิทธิ และทราบหน้าที่ และเจตนารมย์ของสมาคมให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ...
...
ทางสมาคมฯ อาจจะต้องมีการทำประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมถึงประเด็นสำคัญที่มีประโยชน์ต่อสมาชิก เป็นระยะๆ ครับ
...
ที่สำคัญ เอกสารที่แจกไปก่อนหน้านี้ ผมคิดว่ามีคำอธิบายละเอียดมากๆ .. มากกว่าทุกครั้งที่มีการแก้ไขข้อบังคับใดๆ มา.. หากสมาชิก "ใส่ใจ" สักนิด ลองอ่านดูวันละนิดก็จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับ