home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

คุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

4 posts / 0 new
Last post
kingkoi
คุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

รบกวนผู้รู้ช่วยบอกเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างในปัจจุบันด้วยค่ะ ว่าต้องมีอะไรบ้าง ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

winyou
winyou's picture
อย่างแรกต

อย่างแรกต้องไม่ใช่พนักงานของ บริษัท รับจ้าง ควบคุมงานก่อสร้าง หรือ บริษัท รับจ้างบริหารงานก่อสร้าง เพราะบริษัท พวกนี้ ไม่เซ็นควบคุมงาน

nuttapon_j
ที่มา :

ที่มา : คู่มือการตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง๘. คุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ( มงคลชีวิตของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง )(๑) มีความเที่ยงธรรม และยุติธรรม(๒) มีประสบการณ์ทั้งภาคปฏิบัติและทฤษฎีเกี่ยวกับงานก่อสร้าง(๓) รู้เรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จะทำอยู่เป็นอย่างดี(๔) สามารถปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมของผู้ชำนาญการได้(๕) อุปนิสัย ใจคอ บุคลิกลักษณะเป็นที่เคารพรักนับถือของคนทั่วไป(๖) ใจคอหนักแน่น และยุติธรรม มีลักษณะผู้นำที่ดี(๗) ซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อตนเองและงานที่รับผิดชอบ(๘) มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้โดยไม่มีปัญหา(๙) สามารถรับคำสั่งจากการตกลงใจของผู้บังคับบัญชาโดยไม่ขัดเคืองและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด(๑๐) ต้องเป็นคนช่างสังเกต จดจำแม่นยำรู้ว่าที่ใดควรเอาใจใส่เป็นกรณีพิเศษ(๑๑) ปฏิบัติให้งานก่อสร้างเป็นไปตามแบบรูปรายการ ข้อกำหนดต่าง ๆ เว้นแต่มีการสั่งการให้เปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษร(๑๒) ต้องไม่ละเลยต่อหน้าที่ ซึ่งจะทำให้เกิดความบกพร่องและเสียหาย เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ (๑๓) มีวิจารณญาณที่ดี(๑๔) สั่งหยุดงานต่อเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นเท่านั้น(๑๕) การก่อสร้างกระทำได้หลายวิธี ผู้ควบคุมงานแนะนำผู้รับจ้างได้ แต่ไม่สมควรสั่งให้ผู้รับจ้างทำวิธีใดวิธีหนึ่งตามใจที่ตนเองที่คิดว่าดี(๑๖) ไม่ถือตัว ปรองดอง ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้รับจ้างและคนงาน(๑๗) พึงหลีกเลี่ยงความสนิทสนมกับผู้รับจ้างมากจนเกินไป และไม่ควรรับการเอาอกเอาใจจากผู้รับจ้างเป็นการส่วนตัวจนเสียงานควบคุม(๑๘) การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องานนั้นสามารถทำได้ แต่มิใช่กระทำเพื่อเป็นการแสดงอำนาจของผู้ควบคุมงานเอง(๑๙) ไม่เที่ยวโจมตีการจัดระบบงานของผู้รับจ้างหรือเที่ยวโฆษณาข้อบกพร่องใด ๆ ที่ตนตรวจพบ ควรเจรจาตกลงให้เป็นเรื่องเป็นราวกับผู้รับจ้าง(๒๐) ควรแจ้งข้อเสนอแนะแก่ผู้มีอำนาจเต็มของผู้รับจ้างเท่านั้น ปกติคือผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างที่ผู้รับจ้างแต่งตั้งมาควบคุมงานนั้นอย่างเป็นทางการ(๒๑) อย่าละเมิดสิทธิ์ของผู้รับจ้าง โดยการสั่งให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งพ้นจากข้อตกลงหรือสัญญา(๒๒) ผู้ควบคุมงานควรเฝ้าดูการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างด้วยความระมัดระวัง ข้อแนะนำสำคัญควรทำเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งแก่ผู้รับจ้างทราบ(๒๓) ปกติผู้ควบคุมงานสั่งงานโดยตรงต่อผู้รับจ้างช่วง แต่หากผู้รับจ้างช่วงไม่ปฏิบัติตาม ให้ผู้ควบคุมงานแจ้งแก่ผู้รับจ้าง ซึ่งรับผิดชอบตามที่ได้ลงนามในสัญญา(๒๔) ก่อนสั่งการใด ๆ ผู้ควบคุมงานต้องแน่ใจว่าได้ผ่านขบวนการวินิจฉัยอย่างดีแล้ว อย่าใช้อารมณ์สั่งงาน(๒๕) หลีกเลี่ยงการโต้แย้งด้วยวาจา หากมีปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาของผู้ควบคุมงานนั้น ๆ หรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง(๒๖) การแก้ไขงานที่จำเป็นต้องทำ โดยไม่ทำให้เจตนาที่แท้จริงเปลี่ยนไปสามารถรับไว้ก่อนได้แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ(๒๗) ถือคติว่าการเริ่มงานแต่ต้นด้วยดี เท่ากับงานสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง(๒๘) อย่าตรวจงานเป็นเวลาในลักษณะที่ ผู้รับจ้างคาดคะเนได้ แต่ในขณะเดียวกันก็อย่าทำตนเป็นแบบนักสืบที่คอยจับทุจริตผู้รับจ้างตลอดเวลา(๒๙) การปฏิบัติตนในแต่ละวัน ต้องไปถึงที่ตั้งแหล่งงานก่อนผู้รับจ้างและกลับหลังเวลาเลิกงาน ( จะได้มีเวลาตรวจตราให้มากและเพียงพอ )(๓๐) ขณะที่ผู้รับจ้างเทคอนกรีต ต้องเฝ้าดูตลอดเวลาเพื่อให้เป็นตามข้อกำหนด(๓๑) ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายการและสัญญา สิ่งใดไม่ถูกต้องตามแบบต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักวิชาการ(๓๒) ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ ไม่ใช้ความรู้ในทางที่ผิดกลั่นแกล้งผู้รับจ้าง(๓๓) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการควบคุมงานก่อสร้างโดยเคร่งครัด(๓๔) ไม่ใช้อารมณ์ในการปฏิบัติงาน(๓๕) ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย(๓๖) มีความรับผิดชอบต่องาน ทำงานด้วยใจจดจ่อ อย่าทำงานแบบส่งเดช(๓๗) ทำหน้าที่ประสานงานระหว่าง ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง เพื่อให้การก่อสร้างดำเนินไปโดยมีอุปสรรคน้อยที่สุด(๓๘) มีมนุษย์สัมพันธ์ และพยายามสร้างบรรยากาศที่ดี ในการปฏิบัติงานร่วมกันกับผู้รับจ้าง และคนงานของผู้รับจ้าง(๓๙) จงอุทิศตน เพื่องานที่ควบคุมอยู่ อย่าทำงานแบบขอไปที(๔๐) จงระมัดระวัง ในการดำเนินการควบคุมงาน เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องทางด้านข้อกฎหมาย การสั่งการ โดยไม่ชอบมาพากลบางครั้งอาจทำให้ ทบ. ผูกพัน และต้องรับผิดทางข้อกฎหมายได้

phenix
-ในปัจจุบั

-ในปัจจุบันคงหาคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนได้ยากเต็มที