home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

พรบ.อาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

6 มี.ค. 51
พรบ.อาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ออกมาแก้ไขและเพิ่มเติม พรบ.อาคารชุด พ.ศ. 2522 เนื่องจากใช้บังคับมานาน และปรากฏว่าหลักเกณฑ์และรายละเอียดหลายประการมีปัญหาในการบังคับใช้ คือไม่สามารถใช้บังคับได้จริงในทางปฏิบัติและไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะคุ้มครองประชาชนที่ซื้อห้องชุดเพื่อการอยู่อาศัย การแก้ไขอาทิเช่น เพิ่มบทนิยาม, การจดทะเบียนอาคารชุด (การกำหนดให้ข้อความหรือภาพที่โฆษณาเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา, กำหนดให้มีสัญญามาตรฐาน, การทำนิติกรรมต่างๆ), กรรมสิทธิ์ในห้องชุด (ค่าใช้จ่ายทรัพย์ส่วนกลาง, พื้นที่ทรัพย์ส่วนกลาง, การถือครองกรรมสิทธิ์ของคนต่างด้าว), นิติบุคคลอาคารชุด (ข้อบังคับ, ผู้จัดการ, คณะกรรมการควบคุมการจัดการ, การประชุมใหญ่) เป็นต้น
 
พรบ.ฉบับนี้ มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 120 วันนับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือตั้งแต่ 5 ก.ค. 2551 เป็นต้นไป สำหรับนิติบุคคลอาคารชุดในปัจจุบันจะต้องดำเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับพรบ.ฉบับนี้ ภายใน 360 วันนับแต่วันที่มีผลบังคับใช้ คือ ภายใน 29 มิ.ย. 2552
 
มีอะไรใหม่ในพรบ.อาคารชุด (ฉบับที่ 4)
View

 

ข่าว: