home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

19 ม.ค. 2552 รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลแม่นาเติง ตำบลเวียงเหนือ ตำบลเวียงใต้ ตำบลแม่ฮี้ และตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ได้กำหนดพื้นที่ 3 บริเวณ มีข้อกำหนดห้ามก่อสร้างอาคารชนิด/ประเภทต่างๆ ในแต่ละบริเวณ ที่สำคัญๆ ได้แก่ "บริเวณที่ 1" ห้ามก่อสร้าง โรงงานทุกจำพวก เว้นแต่โรงงานจำพวกที่ 1 ที่มีพื้นที่เกิน 100 ตร.ม., โรงมหรสพ, ตลาดที่มีพื้นที่เกิน 500 ตร.ม. หรือมีระยะห่างจากตลาดอื่นน้อยกว่า 1,000 เมตร, ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว, สถานีขนส่ง, สถานที่เก็บสินค้าที่มีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม., ฯลฯ อาคารที่ก่อสร้างในบริเวณที่ 1 ต้องมีความสูงไม่เกิน 7 เมตร (หอถังน้ำ ไม่เกิน 10 เมตร), มีที่ว่างโดยรอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 40, มีระยะห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร "บริเวณที่ 2" ห้ามก่อสร้าง โรงงานทุกจำพวก เว้นแต่โรงงานจำพวกที่ 1 ที่มีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม., ตึกแถว, สถานีขนส่ง, สถานที่เก็บสินค้าที่มีพื้นที่เกิน 500 ตร.ม., ฯลฯ อาคารที่ก่อสร้างในบริเวณที่ 2 ต้องมีความสูงไม่เกิน 10 เมตร (หอถังน้ำ ไม่เกิน 13 เมตร), มีที่ว่างโดยรอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 40, มีระยะห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร "บริเวณที่ 3" ห้ามก่อสร้าง โรงงานทุกจำพวก เว้นแต่โรงงานจำพวกที่ 1 ที่มีพื้นที่เกิน 100 ตร.ม., โรงมหรสพ, ตลาดที่มีพื้นที่เกิน 300 ตร.ม. หรือมีระยะห่างจากตลาดอื่นน้อยกว่า 1,000 เมตร, ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว, สถานที่เก็บสินค้าที่มีพื้นที่เกิน 400 ตร.ม., ฯลฯ อาคารที่ก่อสร้างในบริเวณที่ 1 ต้องมีความสูงไม่เกิน 7 เมตร (หอถังน้ำ ไม่เกิน 10 เมตร), มีที่ว่างโดยรอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 70, มีระยะห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 4 เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินถึงพื้นดาดฟ้า หรือถึงยอดผนังของชั้นสูงสุดในกรณีอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยานอกจากนั้นยังได้กำหนดในเรื่องลักษณะของหลังคา การก่อสร้างโดยรอบแนวเขตวัด และการก่อสร้างริมแหล่งน้ำ ได้แก่

  • ลักษณะของหลังคาต้องมีความลาดชันตามแบบสถาปัตยกรรมไทย สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น และใช้สีกลมกลืนธรรมชาติ เช่น สีอิฐ สีดินเผา สีน้ำตาล สีเทา เป็นต้น โดยมีพื้นที่หลังคาลาดชันดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ปกคลุมดิน
  • ในระยะ 100 เมตรรอบแนวเขตที่วัดศรีดอนชัย วัดกลาง วัดป่าขาม วัดหัวนา วัดน้ำฮู วัดพระธาตุแม่เย็น วัดพระธาตุจอมแจ้ง ห้ามก่อสร้างอาคารเช่นเดียวกับบริเวณที่ 3 เว้นแต่ อาคารเดี่ยวสูงไม่เกิน 7 เมตร พื้นที่ไม่เกิน 75 ตร.ม. อาคารแต่ละหลังตั้งห่างกันไม่น้อยกว่า 4 เมตร และห่างเขตที่ดินผู้อื่นไม่น้อยกว่า 2 เมตร ฯลฯ
  • ห้ามก่อสร้างอาคารริมแหล่งน้ำในระยะจากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ (เว้นแต่การก่อสร้างเพื่อการคมนาคมหรือสาธารณประโยชน์)    ดังนี้
  •  - ริมฝั่งแม่น้ำปาย และแม่น้ำของ ในระยะ 30 เมตร
  •  - ริมฝั่งห้วยแม่นาเติง ห้วยแม่กอน ห้วยม่วงสร้อย และห้วยหัวนา ในระยะ 20 เมตร
  •  - ริมฝั่งน้ำแม่เมย ห้วยแม่ฮี้ ห้วยแม่เย็นหลวง ห้วยแพม ห้วยดีหมี และห้วยหมอแปง ในระยะ 15 เมตร
  •  - ริมฝั่งห้วย คลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณะอื่นๆ ในระยะ 10 เมตร

ประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้จะมีอายุใช้บังคับตั้งแต่ 20 ม.ค. 2552 ถึง 19 ม.ค. 2553 ในกรณีที่จะใช้บังคับต่อไป จะต้องออกเป็นกฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นอนึ่ง ข้อกำหนดในประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ เป็นไปในแนวทางเดียวกับประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมในท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะแตกต่างกันในเรื่องของการกำหนดบริเวณ และข้อกำหนดรายละเอียดบางประการ ประกาศกรมโยธาธิการฯฉบับนี้เป็นประกาศที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง โดยมีอายุการใช้บังคับตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะทำการสำรวจเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวม คือ ถึงวันที่ 29 ส.ค. 2552 หรือเมื่อมีกฎกระทรวงผังเมืองรวมออกใช้บังคับ ในระหว่างที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ การก่อสร้างในพื้นที่อ.ปายนี้ อาจจะต้องดูทั้งประกาศกรมโยธาธิการฯ ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร View 

ข่าว: