home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

งานจ้างออกแบบผังแม่บท มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

3 posts / 0 new
Last post
looknarm
งานจ้างออกแบบผังแม่บท มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

จากประกาศ ที่ website ของ ม.ทักษิณ นั้น [ http://www.tsu.ac.th/th/news/detail.php?id_list=523 ] ระบุให้มีการนำเสนอแบบผังแม่บทมหาวิทยาลัย ในพื้นที่ 3500 ไร่ โดยคุณสมบัติของผู้เข้าประกวดคือ สถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ระดับสามัญ ประสบการณ์ 5 ปี อย่างน้อย 3 คน

สงสัย ๆๆๆ ตาม กฎหมาย และหลักการ การประกวดแบบนี้ควรมีสาขาผังเมือง สาขาภูมิสถาปัตยกรรม เข้าร่วมไม๊คะนี่??

looknarm
[ตัวอย่างงานวางผังแม่บท มหาวิทยาลัยในไทย]

มีตัวอย่างให้ดูค่ะ
* งานวางผังแม่บท สถาบัน AIT โดยภูมิสถาปนิก
* งานผังแม่บท มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา ออกแบบโดยสถาปนิก ปรับปรุงใหม่โดยภูมิสถาปนิก
* งานผังแม่บทมหาวิทยาลัย โยนก วางโดยภูมิสถาปนิก
* งานวางผังแม่บทมหาวิทยาลัยเทคโนฯสุรนารี วางโดยสถาปนิก ปรับปรุงแก้ไขโดยภูมิสถาปนิก
* งานวางผังแม่บทมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตหนองอ้อ วางผังโดยสถาปนิก ปรับแก้โดยภูมิสถาปนิก
* งานวางผังแม่บทมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วางผังโดยสถาปนิก ปรับแก้โดยภูมิสถาปนิก
* งานวางผังแม่บทมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วางผังร่วมกันโดยสถาปนิกและภูมิสถาปนิก

thanongsakr
  คุณลูกน้ำสามารถแจ้งไปยังสภา

 

คุณลูกน้ำสามารถแจ้งไปยังสภาสถาปนิกให้ทำหนังสือคัดค้าน ได้เลยครับ หากเงื่อนไขนั้นไม่เป็นไปตามกฎหมายวิชาชีพ ซึ่งสภาสถาปนิกก็ได้ท้วงติงไปหลายแห่งที่เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำร่างเงื่อนไขการประกวดราคาที่ไม่ถูกต้องตามหลักการทางวิชาชีพ และกฎหมายที่ควบคุมอยู่...

 

กรณีของโครงการผังแม่บท พัทลุง นี้ ก็มีปัญหาอย่างที่อาจารย์ลูกน้ำกล่าวมา คือ มีการระบุในรายละเอียดของประเภทผู้ประกอบวิชาชีพไม่ตรงตามวิชาชีพควบคุม ที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ นอกจากนี้ ยังไม่กำหนดเงื่อนไขนิติบุคคล ซึ่งนิติบุคคลที่จะเข้าเสนองานต่อรัฐนั้น ต้องเป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพกับสภาสถาปนิก ตามกฎกระทรวงฯ หากไม่มีการระบุเงื่อนไขนี้ลงไป ต่อไปก็คงไม่มีใครมาขึ้นทะเบียนกับสภาฯ เพราะไม่มีประโยชน์อะไรเลย...ในเมื่อไม่มีเงื่อนไขนี้ในการเสนองานของราชการ...