home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

จำนวนที่จอดรถใกล้ สถานีรถไฟฟ้า

3 posts / 0 new
Last post
aftert
จำนวนที่จอดรถใกล้ สถานีรถไฟฟ้า

ขอความกรุณาผู้รู้ทีครับ ว่าอาคารใกล้รถไฟฟ้าไม่เกิน 500 เมตร สามารถลดจำนวนที่จอดรถได้หรือไม่

จำนวนเท่าไหร่ อยู่ กท ฉบับไหนครับ ชอบคุณครับ

nuttapon_j
น่าจะเป็นเรื่องระบบรางวัล ใน

น่าจะเป็นเรื่องระบบรางวัล ใน "ผังเมืองรวมกรุงเทพฯ พ.ศ.2549"

.

ในนั้นระบุไว้สำหรับพื้นที่บางโซน เช่น ย.5 ,ย.6 ,ย.7 ฯลฯ  สำหรับ อาคารสาธารณะ หากจัดให้มีที่จอดรถเพิ่มเติมจากที่กฎหมายควบคุมอาคารกำหนดไว้  เพื่อให้บุคคลทั่วไปเข้าไปใช้จอดได้  ทำให้สามารถเพิ่มพื้นที่อาคารได้มากกว่าที่ผังเมืองกำหนด (FAR)

.

อีกทั้งในบางโซน  หากจัดพื้นที่โล่งเพื่อประโยชน์สาธารณะ ก็สามารถเพิ่มพื้นที่อาคารได้เช่นกัน

..

บางโซนทำได้อย่างใดอย่างหนึ่ง   ---บางโซนทำได้ทั้งสองอย่าง  --รายละเอียดโปรดศึกษาจากผังเมื่องรวมกรุงเทพฯครับ

...

ไม่เกี่ยวกับการลดจำนวนที่จอดรถครับ  ยังไงก็ต้องมีที่จอดรถตามจำนวนที่กฎหมายควบคุมอาคารกำหนด

tarkoon
เข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของร่

เข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของร่างข้อบัญญัติ กทม ที่มีมานานแล้วเกี่ยวกับการลดจำนวนที่จอดรถยนต์ในกรณีอยู่ในรัศมีของรถไฟฟ้า

 

ข้อบัญญัติยังไม่มีการประกาศใช้ครับ และถ้าประกาศ จะใช้ได้หรือเปล่าก็ไม่มีใครทราบเพราะ ข้อบัญญัติกทม เล็กกว่ากฎกระทรวงที่กำหนดเรื่องที่จอดรถ และอาจเกิดปัญหาการตีความเหมือนเรื่องจำนวนห้องน้ำที่มีกฎกระทรวงออกมาใหม่

 

เรื่องผังเมืองที่มีผลต่ออาคาร อยากเน้นครับว่า อาคารทั้งหมดต้องอยู่ในรัศมีที่กำหนดไว้นะครับ ทั้งหลัง ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของอาคารหรือแปลงที่ดิน