home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

เทปสัมภาษณ์ รายการคมชัดลึก "อลังการ สถาปัตยกรรม รัฐสภา"

 

ข้อชี้แจงเพิ่มเติม (11 สิงหาคม 2552)
ในการประกวดแบบใน ขั้นตอนที่ 1 การตัดสินรอบ 10 คนสุดท้าย ที่คณะกรรมการตัดสินฯ จะทำการคัดเลือกแบบที่ส่งเข้าประกวดจาก 10 รายให้เหลือ 5 ราย คณะกรรมการฯจะแจ้งให้แบบที่ได้รับการคัดเลือก มาอธิบายแนวคิดของผลงานที่ส่งเข้าประกวด ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2552 โดยให้เวลาอธิบายไม่เกินแบบละ 30 นาที(ร่วมเวลาที่เตรียมไว้ให้คณะกรรมการฯซักถาม) ซึ่งผู้เข้าประกวดฯสามารถนำเสนอแนวคิดด้วยการเตรียมข้อมูลมาฉายบนจอประกอบการอธิบายได้ ในการนี้อนุญาตให้แต่ละแบบมีบุคคลเข้าชี้แจงได้ไม่เกิน 3 คน
 
ผลการประกวดการออกแบบอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ขั้นตอนที่ 1 (รอบแรก จำนวน 10 ราย)
อ่านรายละเอียด>>
 
ผลการประกวดการออกแบบอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ขั้นตอนที่ 1 (รอบแรก จำนวน 5 ราย)
อ่านรายละเอียด>>
 
ประกาศแจ้งเตือน (11 สิงหาคม 2552)
ขอเตือนสถาปนิกที่ส่งแบบอาคารรัฐสภาแห่งใหม่พร้อมอาคารประกอบเข้าประกวดในขั้นตอนที่ 1 ทราบว่าขอให้ท่านได้โปรดตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าประกวดแบบและปฎิบัติโดยเคร่งครัด
1) ผู้ที่เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (สถาปัตยกรรมหลัก) ระดับไม่ต่ำกว่าสามัญสถาปนิก
2) ผู้ที่เป็นนิติบุคคล จะต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่เป็นนิติบุคคลจากสภาสถาปนิกโดยมีสถาปนิกที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาสถาปัตยกรรมหลัก ระดับไม่ต่ำกว่าสามัญสถาปนิก

  >>>ไฟล์ CAD แผนผังแสดงแนวเขตที่ราชพัสดุฯ

AttachmentSize
บทสัมภาษณ์นายกสมาคมฯ กรณีโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่280.45 KB
รายละเอียดความเป็นมาของรัฐสภาไทย และการศึกษาที่ตั้งรัฐสภาในต่างประเทศ โดยคณะกรรมการกิจการสภาผู้แทนราษฎร กันยายน 25481.39 MB
รายงาน โครงการจัดทำผังเบื้องต้นศูนย์ราชการรัฐสภาแห่งใหม่ โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กันยายน 25452.87 MB
กฎหมายอาคารที่ใช้บังคับในพื้นที่โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่62.63 KB
การตอบข้อซักถามการประกวดแบบอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (แก้ไขเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2552)155.01 KB
ข้อซักถามรายละเอียดข้อกำหนดในการประกวดแบบอาคารรัฐสภาแห่งใหม่76.58 KB
ข่าว: