home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

สถาปนิกดีเด่น ในวาระครบรอบ 75 ปีสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

วิชาชีพสถาปัตยกรรมของประเทศไทย คงอยู่ได้มาถึงทุกวันนี้ มิใช่เกิดจากความบังเอิญ แต่เป็นเพราะสังคมให้ความเชื่อถือ และมีสถาปนิกที่ดีปฏิบัติการขับเคลื่อนวิชาชีพและเป็นแบบอย่างที่ดีให้สถาปนิกรุ่นต่อๆมา

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับทราบ เล็งเห็น ความสำคัญในการเชิดชูคนดีให้เป็นที่ประจักษ์ และเป็นตัวอย่างที่ดีของวงการวิชาชีพ จึงได้ตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เลือกสรร “สถาปนิกดีเด่น” ครั้งที่ ๓ ขึ้นในวาระครบรอบ ๗๕ ปีของสมาคมสถาปนิกสยามฯ (ครั้งแรกเมื่อครบรอบ ๖๐ ปี และครั้งที่สองเมื่อครบรอบ ๗๐ ปี) โดยมีรายชื่อของคณะกรรมการดังนี้
 
1.    ศาสตรจารย์กิตติคุณเดชา บุญค้ำ               ประธานคณะกรรมการ
2.    รองศาสตรจารย์ ดร.วิวัฒน์ เตมียพันธ์        กรรมการ
3.    ศาสตรจารย์เกียรติคุณอรศิริ ปาณินท์         กรรมการ
4.    ศาสตรจารย์กิตติคุณผุสดี ทิพทัส               กรรมการ
5.    นายนิธิ สถาปิตานนท์                                 กรรมการ
6.    นายธีระพล นิยม                                         กรรมการ
7.    นายยอดเยี่ยม เทพธรานนท์                       กรรมการและเลขานุการ
 
คณะกรรมการได้พิจารณาและตั้งเกณฑ์การแบ่งกลุ่มสถาปนิกดีเด่น เป็น 5 กลุ่มสถาปนิก และ 1 กลุ่มช่าง ดังนี้
 
1.     สถาปนิกที่ประสบความสำเร็จในงานด้านวิชาการ
2.     สถาปนิกที่ประสบความสำเร็จในงานด้านวิชาชีพ
3.     สถาปนิกที่มีประสบความสำเร็จในงานราชการและหน่วยงานรัฐ
4.     สถาปนิกที่มีคุณูปการต่อวงการวิชาชีพและสาธารณชน ด้านสังคมและวัฒนธรรม
5.     สถาปนิกที่มีคุณูปการต่อวิชาชีพสถาปัตยกรรม, สมาคมสถาปนิกสยามฯ และองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
6.     นายช่างผู้มีคุณูปการต่อวิชาชีพสถาปัตยกรรม
 
คณะกรรมการได้ใช้เกณท์การตัดสินของการคัดเลือกใน ๒ ครั้งแรกเป็นสำคัญคือ
 
1. เป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในอาชีพ
2. เป็นบุคคลที่ทำประโยชน์รับใช้ประเทศชาติและสังคมอย่างต่อเนื่อง
3. เป็นบุคคลที่มีคุณูปการต่อวงการวิชาชีพและสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
4. เป็นบุคคลที่ดำรงตนอยู่ในความสุจริตถูกต้องเหมาะสม
 
คณะกรรมการมีการประชุมและรวบรวมข้อมูล และพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน และมีผลสรุปดังนี้
 
สถาปนิกดีเด่นด้านวิชาการ  
1. รศ.สมใจ นิ่มเล็ก
2. รศ.ดร.ทิพย์สุดา ปทุมมานนท์
3. รศ.ดร.ยงธนิศร์ พิมลเสถียร
 
สถาปนิกดีเด่นด้านวิชาชีพ
1. นายดวง   ยศสุนทร
2. นายประภากร วทานยกุล
 
สถาปนิกดีเด่นด้านงานราชการ
1. รศ.ดร.วีระ สัจกุล
 
สถาปนิกดีเด่นด้านสังคมและวัฒนธรรม
1.นายวีระ โรจนพจนรัตน์
 
สถาปนิกดีเด่นที่มีคุณูปการต่อวิชาชีพ
1. พลเรือเอก ฐนิธ   กิตติอำพน
2. นายพิศิษฐ์   โรจนวานิช
 
นายช่างผู้มีคุณูปการต่อวิชาชีพสถาปัตยกรรม
1. นายจำนรรจ์   มินะพันธุ์
 
 
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงมุทิตาจิตด้วยความยินดีอย่างยิ่งกับ “สถาปนิกดีเด่น” ในวาระครบ ๗๕ ปี ของการก่อตั้งสมาคมในครั้งนี้
 นายทวีจิตร จันทรสาขา  
 นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
 
 
รศ.สมใจ นิ่มเล็ก
สถาปนิกดีเด่นด้านวิชาการ
 
รศ.สมใจ นิ่มเล็ก ปรมาจารย์ทางสถาปัตยกรรมผู้เป็นที่รักและเคารพทั่วไปของประเทศไทย ราชบัณฑิต ทางสถาปัตยศิลป์ แห่งราชบัณฑิตยสถาน เป็นผู้ทำนุบำรุงรักษาศิลปะสถาปัตยกรรมไทย ทั้งการเขียนตำราเรียนและประสาทความรู้แด่ศิษย์มายาวนานจนถึงปัจจุบันเกือบห้าทศวรรษ
 
รศ.สมใจ นิ่มเล็ก เรียนจบศิลปะบัณฑิต(สถาปัตยกรรมไทย) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศนียบัตรชั้นสูงสถาปัตยกรรมไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร และหลักสูตรปฎิบัติการจิตวิทยา กองบัญชาการทหารสูงสุด ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
รศ.สมใจ นิ่มเล็ก เป็นอาจารย์มาตลอดชีวิตที่มหาวิทยาลัยศิลปากร และเป็นอาจารย์พิเศษในหลากหลายสถานศึกษา เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยอุเทนถวาย มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตกุล เป็นต้น
 
รศ.สมใจ นิ่มเล็ก ทำงานวิจัยและเขียนตำราที่ทรงคุณค่าทางด้านสถาปัตยกรรมไว้มากมาย ถือเป็นมรดกสำคัญที่จะคงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย นับเป็นบุคคลที่เขียนตำราเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมไทยไว้มากที่สุดผู้หนึ่งของประเทศไทย เช่นหนังสือเรื่อง เรือนเครื่องผูก เรือนชาวสวน งานบนและงานประดับฯสถาปัตยกรรมไทย อุโบสถ วิหารจามเทวี วัดราชโอรสาราม เรือไทยภาคเหนือและเรือนชาวเขาฯ ลักษณะเฉพาะสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย การสอนและงานของอาจารย์พระพรหมพิจิตร วัด ข้อสังเกตจากปราสาทหินเขาพนมรุ้ง ฯลฯ ทำงานออกแบบไว้มากมายเช่น โบสถ์วัดบางประทุนนอก วัดนิลสุขาราม ออกแบบพิพิธภัณท์หลวงปู่ขาว และพิพิธภัณท์หนังใหญ่ วัดขนอน เป็นต้น
 
รศ.สมใจ นิ่มเล็ก เป็นนักวิชาการผู้เป็นที่ยอมรับในความสามารถทั่วประเทศ เป็นอาจารย์ผู้เป็นที่เคารพรักของศิษย์ เป็นผู้สามารถที่สมถะ หมั่นเพียน และ อดทน เป็นผู้ที่นับเป็นตัวอย่างที่ดีของความเป็นครู
 
 
 
  
ทิพย์สุดา ปทุมานนท์
สถาปนิกดีเด่นด้านวิชาการ
 
รองศาสตราจารย์ ดร. ทิพย์สุดา ปทุมานนท์ เป็นผู้ประสาทวิชาแด่ศิษย์ด้วยความตั้งมั่นในความเป็นครูที่ดี และเคยได้รับเลือกเป็น “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ของ ปอมท ในปี ๒๕๔๙” เป็นครูผู้เป็นที่รักและเคารพ และเป็นผู้สร้างแรงดลใจให้ศิษย์มายาวนานในเรื่องของการทำดีเพื่อสังคม
 
รศ.ดร.ทิพย์สุดา เข้าเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี ๒๕๑๔ เรียนต่อมหาบัณฑิตที่ University of Illinois (และเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ประจำที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และเรียนต่อดุษฎีบัณฑิตสาขาสถาปัตยกรรมจาก University of Michigan, Ann Arbor
 
รศ.ดร.ทิพย์สุดา เป็นนักวิชาการและนักปฎิบัติวิชาชีพมายาวนาน เขียนบทความและหนังสือเกี่ยวกับศาสตร์ทางสถาปัตยกรรมไว้มากมาย เช่น กำเนิดสถาปัตยกรรม : กำเนิดนิรนาม กำเนิดในโลกของเด็ก กำเนิดภาษา, ปรากฎการศาสตร์ในสถาปัตยกรรม, กัมปนาทแห่งความสงัด เป็นต้น และมีผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมไว้หลายอาคารเช่น อาคารจามจุรี ๕, อาคารวิทยกิตติ์, อาคารวิศวกรรม ๕, อาคารจุฬานิเวศน์ เป็นต้น
 
รศ.ดร.ทิพย์สุดา เป็นผู้ถ่อมตนและใช้ชีวิตพอเพียง ตั้งใจทำงาน ไม่ย้อท้อต่องานหนัก มีความรับผิดชอบ และละเอียดในทุกขั้นตอนของทุกภาระกิจ เป็นนักกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นนักวิชาการที่ลุ่มลึก และเป็นครูที่ทุ่มเทเวลาและจิตใจให้ลูกศิษย์อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ด้วยประสงค์ที่ให้เหล่าศิษย์ไม่เพียงเป็น “คนเก่ง” แต่ต้องเป็น “คนดี” เพื่อทำประโยชน์ต่อสังคมด้วย
 
 
 
ยงธนิศร์ พิมลเสถียร
สถาปนิกดีเด่นด้านวิชาการ
 
ผศ.ยงธนิศร์ พิมลเสถียร เป็นอาจารย์นักอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงผู้หนึ่งของประเทศไทย เป็นผู้เชื่อมต่อองค์ความรู้ที่มีคุณค่าของอดีตสู่ปัจจุบัน
 
ผศ.ยงธนิศร์ เรียนจบสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาบัณฑิตทางด้าน Urban Planning จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย และ ดุษฎีบัณฑิตด้าน Urban Engineering จากมหาวิทยาลัยโตเกียว เคยปฎิบัติหน้าที่เป็นสถาปนิกของราชบัณฑิตยสถาน, นักวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย, อาจารย์ประจำ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และปัจจุบันเป็น อาจารย์ประจำที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ผศ.ยงธนิศร์ ได้ทำวิจัยและเขียนบทความทางวิชาการรวมถึงการเข้าร่วมสัมมนาและแสดงความคิดเห็นไว้มากมายทั้งในและนอกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณกรุงเทพมหานคร เกาะรัตนโกสินทร์ ชุมชนลุ่มน้ำและชายทะเล และจังหวัดภูเก็ต ซึ่งผลงานการวิจัยและบทความทางวิชาการเหล่านั้น ส่งผลโดยตรงให้พื้นถิ่นและเมืองมีการพัฒนาไปอย่างเป็นรูปธรรมและมีความผิดพลาดน้อยลง  
 
ผศ.ยงธนิศร์ เป็นนักวิชาการที่ช่วยเหลือสังคมทั้งด้านการจัดการและวิชาการ เป็นผู้ที่ทำงานหนัก รับผิดชอบ เข้าใจประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และชุมชน ประสานการใช้เทคโนโลยีเพื่ออนุรักษ์ประวัติศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม เป็นผู้นำทางวิชาการและความคิดผู้หนึ่งของประเทศไทย ที่ทำให้ศิลปะสถาปัตยกรรมคงอยู่ต่อไปในประเทศไทยในปัจจุบันและอนาคต
 
 
 
ดวง ยศสุนทร
สถาปนิกดีเด่นด้านวิชาชีพ
 
คุณดวง ยศสุนทร อดีตนายกสมาคมสถาปนิกสยาม (2501) เป็นสถาปนิกผู้บุกเบิกสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย โดยการนำเทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่กับวิชาการทางด้านสถาปัตยกรรมผสมผสาน เมื่อกว่าเจ็ดทศวรรษที่แล้ว จนเป็นต้นแบบและแบบอย่างที่ดีให้สถาปนิกไทยในยุคปัจจุบัน ปฎิบัติวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ
 
คุณดวง ยศสุนทร เกิดเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2463 จบการศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Advertising and Industrial Art จาก OHIO
 
คุณดวง ยศสุนทร เริ่มทำงานเป็นสถาปนิกประจำกองช่าง สนง.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และสิ้นสุดชีวิตราชการเป็นผู้อำนวยการกองแบบแผน กรมโยธาธิการเทศบาล โดยระหว่างการรับราชการได้เป็นอาจารย์พิเศษที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสำนักงานสถาปนิกรุ่นแรกๆของเมืองไทยร่วมกับสถาปนิกผู้มีชื่อเสียงอีกสองท่านคือ คุณทวีศักดิ์ จันทรวิโรจน์ และ คุณชัยยา พูนศิริวงศ์ ในนาม “ดวง ทวีศักดิ์ ชัยยา และสหาย”  มีผลงานการออกแบบเช่น อาคารธนาคารไทยพานิช ชิดลม (สำนักงานใหญ่เดิม) อาคารกระทรวงการคลัง อาคารบรรษัทเงินทุน เป็นต้น
 
คุณดวง ยศสุนทร เป็นผู้มีคุณูปการต่อวงการวิชาชีพสถาปัตยกรรม เป็นตัวอย่างของสถาปนิกที่ดี ที่ใช้องค์ความรอบรู้ทางวิชาชีพเต็มที่ ทำงานด้วยความรอบคอบ ตั้งใจ และสร้างสรรค์ ทั้งในขณะที่ปฏิบัติราชการและทำสำนักงานส่วนตัว จึงเป็นแบบอย่างของสถาปนิกยุคปัจจุบันและอนาคตพึงศึกษาและปฏิบัติตาม
 
 
 
 
 
 
 ประภากร วทานยกุล
สถาปนิกดีเด่นด้านวิชาชีพ
 
คุณประภากร วทานยกุล เป็นที่ดำรงชีพด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรมตลอดชีวิตการทำงานจนถึงปัจจุบัน เป็นสถาปนิกผู้หนึ่งที่พยายามสนับสนุนสถาปนิกไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่าหรือสูงกว่าสากล บุกเบิกสถาปนิกไทยให้ก้าวออกนอกประเทศเพื่อแข่งขันกับนานาชาติได้
 
คุณประภากร เรียนจบจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับมหาบัณฑิตจาก The Catholic University, Washington D.C. เริ่มทำงานวิชาชีพที่บริษัทไทยกรุ๊ป, ทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ Robert Schwinn & Associate หลังจากกลับมาเมืองไทยแล้ว ได้ร่วมงานกับบริษัทสถาปนิก 49 และ ร่วมขยายธุรกิจวิชาชีพของ 49 Group ปัจจุบันคุณประภากรเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท
 
คุณประภากร มีผลงานการออกแบบและร่วมออกแบบมากมายกว่า ๓ ล้านตารางเมตร ในเกือบทุกชนิดของอาคาร ตั้งแต่บ้านพักอาศัย, อาคารสูง, คลังสินค้า, โรงแรม, สำนักงาน, โรงพยาบาล, สถาบันการศึกษา ฯลฯ   เช่น สนง.มูลนิธิป่อเต็กเซี่ยงตึ้ง, โรงแรมโซฟีเทลภูเก็ต, พิพิทภัณท์สภากาชาดไทย, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และผลงานในต่างประเทศหลายแห่ง ทั้งประเทศมัลดิฟท์ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และ ตะวันออกกลาง
 
คุณประภากร เป็นผู้ที่มีความตั้งมั่นในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม และเป็นผู้เกื้อหนุนวิชาชีพ เสียสละเวลาให้สังคมวิชาชีพอย่างไม่ย่อท้อ ทั้งการสอนหนังสือ การเป็นกรรมการด้านวิชาชีพ และเคยได้รับความไว้วางใจให้เป็นนายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อปี ๒๕๔๕-๒๕๔๗
 
 
 
  
วีระ สัจกุล
สถาปนิกดีเด่นด้านงานราชการ
 
รศ.ดร.วีระ สัจกุล เป็นผู้ที่ใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่องานการศึกษาและงานราชการ รับราชการด้วยความซื่อสัตย์ มั่นคง ไม่มีประวัติด่างพร้อย ตั้งแต่เรียนจบสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต ปี ๒๕๑๒ จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ
 
รศ.ดร.วีระ สัจกุล   เรียนจบจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาบัณฑิตด้าน Urban Design จาก University of Illinois และ ดุษฎีบัณฑิตด้าน Facility Development จาก University of Michigan 
 
รศ.ดร.วีระ สัจกุล เป็นอาจารย์และเป็นผู้บริหารการศึกษาที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับ เคยเป็นเลขานุการคณะ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม ประธานสาขาวิชาออกแบบและชุมชนเมือง รองคณบดีฝ่ายวิจัย หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการและวิจัย คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และปัจจุบันเป็นอธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ มีผลงานทางการวิจัยและงานทางวิชาการหลากหลาย ทั้งการวิจัยด้านทรัพยากรอาคาร โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน โครงการระบบจราจรและเมือง ผังแม่บทหลายแห่ง รวมถึงผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมอีกมาก เช่น คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ กระทรวงพานิชย์แห่งใหม่ อาคารเรียนรวมคณะครุศาสตร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ การไฟฟ้านครหลวง เป็นต้น
 
รศ.ดร.วีระ สัจกุล เป็นข้าราชการที่ซื่อสัตย์และเป็นที่ยอมรับ ทั้งด้านวิชาการ ด้านบริหาร และการเสียสละเพื่อสังคม เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์และใช้วิสัยทัศน์ด้วยความพยายามเพื่อขับเคลื่อนระบบราชการให้มีประสิทธิภาพอย่างสันติ จนเป็นที่ยอมรับในวงการศึกษาและหมู่ข้าราชการโดยทั่วไป
 
 
 
  
วีระ โรจน์พจนรัตน์
สถาปนิกดีเด่นด้านสังคมและวัฒนธรรม
 
คุณวีระ โรจน์พจนรัตน์ เป็นสถาปนิกผู้ผูกพันกับงานศิลปวัฒนธรรมของชาติมาตลอดการทำงานจนถึงปัจจุบัน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม มีผลงานและมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการงานทางศิลปะวัฒนธรรม เป็นอย่างดี จนเป็นที่ยอมรับทั้งในและนอกประเทศ
 
คุณวีระ โรจน์พจนรัตน์ จบการศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาบัณฑิตสาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
คุณวีระ โรจน์พจนรัตน์ เริ่มทำงานในตำแหน่งสถาปนิกประจำโครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบูรณะปฎิสังขร เป็นเลขานุการกรมศิลปากร เป็นรองอธิบดี รองปลัดกระทรวง และปัจจุบันเป็นปลัดกระทรวงวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นกรรมการบริหารสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นระหว่างประเทศ (ICOMOS-CIAV) กรรมการสภาโบราณสถาน ประธานกรรมการปฎิรูปการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสฯ และเป็นผู้ริเริ่มและก่อตั้งกองทุน เพื่อสนับสนุนการศึกษาและส่งเสริมศักยภาพด้านศิลปะวัฒนธรรม เพื่อผู้พิการและด้อยโอกาส
 
คุณวีระ โรจน์พจนรัตน์ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความเป็นผู้นำ เป็นผู้เข้าใจในงานศิลปะสถาปัตยกรรม และจัดการและสร้างโอกาสให้ผลงานศิลปวัฒนธรรมเป็นที่ยอมรับทั้งระดับท้องถิ่นและสากล เป็นผู้ที่มีความสามารถประสานการบริหารทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งองค์กรระหว่างชาติได้ดี จนศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นที่ยอมรับของผู้บริหารประเทศ นำเผยแพร่ทั่วโลก จนศิลปวัฒนธรรมไทยคงอยู่อย่างมีเกียรติเป็นที่ยอมรับทั่วไป
 
 
 
 ฐนิธ กิตติอำพน
สถาปนิกดีเด่นที่มีคุณูปการต่อวิชาชีพ
 
พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอำพน เป็นสถาปนิกผู้บริหารจัดการวงการวิชาชีพสถาปัตยกรรม ทั้งด้านสถาบันการศึกษา สมาคมวิชาชีพ และสภาวิชาชีพ เป็นผู้เกื้อหนุนการเปลี่ยนแปลงทางการบริหารต่างๆในองค์กรวิชาชีพสถาปัตยกรรม จนเป็นที่รู้จักต่อสังคมทั่วไป
 
พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอำพน จบปริญญาตรีจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาบัณฑิตจาก University of Michigan จบหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ หลักสูตรวิทยาลัยกองทัพเรือ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันพระปกเกล้า 
 
พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอำพน เป็นสถาปนิกคนแรกที่ได้ประดับยศเป็นพลเรือเอก เคยเป็นเจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ มีผลงานด้านวิชาชีพมากมายทั้งในกองทัพเรือและเอกชน เช่น อาคารหอประชุมกองทัพเรือ และราชนาวิกสภา อาคารสโมสรและอาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ อาคารสโมสรสัญญาบัตร สาขาธนาคารไทยทนุหลายสาขา เพนนินซูล่าพลาซ่า เป็นต้น
 
พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอำพน เป็นนักกิจกรรมเพื่อสังคมวิชาชีพที่เป็นที่ยอมรับในทุกระดับ เป็นอดีตนายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ นายกสภาสถาปนิก ในปัจจุบัน เป็นผู้ก่อตั้งสถาบันสถาปนิกสยาม เป็นสมาชิกกิตมศักดิ์ของสถาบันสถาปนิกญี่ปุ่น (The Japan Institute of Architects, JIA) อีกทั้งยังเป็นวิทยากรและอาจารย์พิเศษในหลายสถาบันการศึกษา เช่นมหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นต้น
 
พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอำพน เป็นผู้ที่ใช้ชีวิตเพื่อวงการวิชาชีพและวิชาการสถาปัตยกรรมมายาวนาน เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร รับผิดชอบ และใช้วิสัยทัศน์ของตนจัดการบริหารองค์กรวิชาชีพต่างๆจนเป็นที่รับทราบต่อสังคมโดยทั่วไป
 
 
 
พิศิษฐ์ โรจนวานิช
สถาปนิกดีเด่นที่มีคุณูปการต่อวิชาชีพ
 
คุณพิศิษฐ์ โรจนวานิช เป็นสถาปนิกนักคิดที่เป็นที่ยอมรับในแนวทางการจัดการและการดำรงชีวิตอย่างนักวิชาชีพที่ดี เป็นอาจารย์ทั้งในและนอกประเทศ และเป็นนักออกแบบที่ได้รางวัลทั้งระดับชาติและนานาชาติหลายครั้ง เคยเป็นอดีตนายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ ปี 2543-2545
 
คุณพิศิษฐ์ โรจนวานิช จบปริญญาตรีจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาบัญฑิตจาก M.I.T. (Massachusetts Institute of Technology) จบ Mini MBA จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ จบหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนจากสถาบันพระปกเกล้าฯ
 
คุณพิศิษฐ์ เป็นสถาปนิกที่ได้รับรางวัลทางสถาปัตยกรรมมากมาย อาทิเช่นรางวัล Kenzo Tange ของ UIA เมื่อครั้งเป็นนิสิตปริญญาตรี รางวัล MIT Graduate Award เมื่อครั้งเรียนปริญญาโท ชนะเลิศการประกวดแบบนานาชาติ Bangkok as it could be 2010 (ประกวดเมื่อปี 1990) เป็นต้น คุณพิศิษฐ์เป็นผู้บรรยายทั้งประจำและวิทยากรพิเศษของสถาบันการศึกษาทั้งในและนอกประเทศหลากหลายสถาบัน เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นต้น รวมถึงการเป็นกรรมการคณะและกรรมการวิชาการอีกหลายสถาบันเช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นต้น
 
คุณพิศิษฐ์ โรจนวานิช เป็นนักกิจกรรมเพื่อสังคมมาตลอดชีวิตตั้งแต่ครั้งเรียนหนังสืออยู่ จนถึงปัจจุบัน เป็นผู้สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน นักคิดแก้ปัญหาและนักบริหารจัดการที่ทำงานหนักให้สังคมวิชาชีพและพระศาสนา เป็นนายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ ผู้มุ่งมั่นเสียสละ พาสมาคมฯฝ่าอุปสรรค์ยุควิกฤติยุค “ต้มยำกุ้ง” มาได้ด้วยพลังสมองและจิตใจหนักแน่น อันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้สมาคมสถาปนิกสยามฯมีความมั่นคงมาถึงปัจจุบัน
 
 
 
  
จำนรรจ์ มิมะพันธุ์
นายช่างผู้มีคุณูปการต่อวิชาชีพสถาปัตยกรรม
 
คุณจำนรรจ์ มิมะพันธุ์ เรียนจบช่างตรีจากโรงเรียน “ช่างกลางคืน” กรมโยธาธิการเทศบาล เมื่อปี ๒๕๐๐ ตั้งแต่ก่อนจะมีพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม (๒๕๐๘)   และจบปริญญาตรีบริหารงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยฯ ทำงานเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมมาตลอดชีวิตจนถึงปัจจุบัน เป็นช่างประจำตัวสำคัญคนหนึ่งของท่าน มรว.มิตรารุณ เกษมศรี  
 
ปัจจุบัน คุณจำนรรจ์ มิมะพันธุ์ เป็นพนักงานพิเศษระดับ ๘ เป็นที่ปรึกษาฝ่ายสถาปัตยกรรม สำนักพระราชวัง รับบัญชาจากเลขาธิการหรือผู้รับพระราชกระแสโดยตรงเกี่ยวกับงานออกแบบ ซ่อม สร้าง ปรับปรุง แล้วแต่จะมีพระราชกระแสที่เป็นงานเฉพาะเจาะจงให้ปฏิบัติ เกี่ยวกับงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือพระองค์อื่นแล้วแต่จะโปรดให้ดำเนินการ
 
คุณจำนรรจ์ มิมะพันธุ์   เป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางพระทัยให้กำกับดูแล ควบคุม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง การซ่อมแซม บนพระตำหนักที่ประทับทุกแห่ง หรืออาคารสถานที่ต่างๆที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างใหม่ ผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมของคุณจำนรรจ์ เช่น
ก. พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร (พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ส่วนต่อเติมใหม่)
ข. ผลงานที่พระราชวังสวนจิตรลดา อาทิเช่น บ้านพักทหารเสริม โรงช้างต้น เป็นต้น
ค. ผลงานที่วังไกลกังวล อาทิเช่น ที่ทำการสำนักพระราชวัง ซ่อมเสริมอาคารเพื่อให้ เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ โรงช้างต้น อาคารพระภูษา เป็นต้น
ง. ผลงานที่วังสระปทุม อาทิเช่น พระตำหนักสมเด็จพระพันวัสสาฯ ห้องสมุด ตำหนักเทา ตำหนักริมน้ำ ตำหนักเขียว ที่พักอาศัยข้าราชบริพาร เป็นต้น
จ. งานออกแบบและปรับปรุง พระที่นั่งอนันตสมาคม พระตำหนักเปี่ยมสุข อาคารหอสมุดสมเด็จพระนางเจ้า อาคารเก็บและอนุรักษ์ฟิลม์ภาพยนตร์และภาพนิ่งส่วนพระองค์ ศาลาเจ้าฟ้า ฯลฯ
 
 
คุณจำนรรจ์ มิมะพันธุ์ เป็นผู้ถ่อมตน ตั้งใจทำงาน ไม่ย่อท้อต่องานหนัก เป็นผู้มีความรับผิดชอบสูงยิ่ง เป็นคนที่ละเอียดในทุกขั้นตอนของงานสถาปัตยกรรมตั้งแต่การออกแบบถึงขั้นตอนการก่อสร้างและการบำรุงรักษา คุณจำนรรจ์เป็นผู้ที่สั่งสอนและให้ความรู้ทางสถาปัตยกรรมต่อทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาปนิกรุ่นใหม่ที่สนใจงานสถาปัตยกรรมประเพณี คุณจำนรรจ์เป็นผู้ที่สามารถประสานเทคโนโลยีสมัยใหม่กับงานสถาปัตยกรรมประเพณีได้เป็นอย่างดี (เช่นการติดตั้งลิฟท์ที่วังไกลกังวล พระตำหนักสมเด็จพระพันวัสสาฯ เป็นต้น)
 
คุณจำนรรจ์ มิมะพันธุ์ ได้รับพระราชทาน ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ เมื่อ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐  ซึ่งเป็นจุลจอมเกล้าชั้นสูงสุดที่สามัญชนจะได้ ถ้าไม่นับปฐมจุลจอมเกล้าซึ่งจะพระราชทานแก่พระราชวงศ์ที่ทำคุณประโยชน์และองคมนตรีเท่านั้น
 
 
 
 
 รายนามสถาปนิกดีเด่น ๒ ครั้งที่ผ่านมา
 
ครั้งที่ ๑ (ครบรอบ ๖๐ ปี สมาคมสถาปนิกสยาม)
 
1. ศาสตราจารย์อัน นิมมานเหมินทร์
2. ศาสตราจารย์ พลเรือตรีสมภพ ภิรมย์
3. ม.ร.ว. มิตรารุณ เกษมศรี
4. คุณนิจ หิญชีระนันท์
5. คุณพิชัย วาศนาส่ง
6. ศาสตราจารย์ ร้อยเอกกฤษฎา อรุณวงศ์ ณ อยุธยา
7. ศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี
8. คุณจรัสศรี ทีปิรัช
9. ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา
10. คุณปราโมทย์ สุขุม
11. คุณองอาจ สาตราพันธ์
12. คุณชัชวาล พริ้งพวงแก้ว
13. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรฒ ศรีสุโร
14. คุณมติ ตั้งพานิช
15. ศาสตราจารย์ ผุสดี ทิพทัส
16. คุณชวลิต จงวัฒนา
17. คุณธีรพล นิยม
 
 
ครั้งที่ ๒ (ครบรอบ ๗๐ ปี สมาคมสถาปนิกสยาม)
 
สถาปนิกดีเด่นด้านวิชาชีพ
1. คุณพงศ์พันธ์ พิศาลสารกิจ
2. คุณจุลทัศน์ กิตติบุตร
3. คุณนิธิ สถาปิตานนท์
4. คุณกฤษฎา โรจนากร
5. คุณโรเบิร์ต ยอร์ช บุย
6. คุณเมธา บุนนาค
7. คุณยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
8. คุณอัชชพล ดุสิตนานนท์
9. คุณเสริญ วิเทศพงษ์
 
สถาปนิกดีเด่นด้านงานราชการและหน่วยงานรัฐ
1. คุณปรีดิ์ บูรณศิริ
2. คุณบุญญวัฒน์ ทิพทัส
3. นาวาอากาศเอก อาวุธ เงินชูกลิ่น
4. คุณสันทัด สมชีวิตา
 
สถาปนิกดีเด่นด้านวิชาการ
1. ศาสตราจารย์เรืองศักดิ์ กันตะบุตร
2. อาจารย์วทัญญู ณ ถลาง
3. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ม.ร.ว.แน่งน้อย ศักดิ์ศรี
4. ดร.สัญชัย หมายมั่น
5. รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ เตมียพันธ์
6. ศาสตราจารย์อรศิริ ปาณินท์
 
สถาปนิกดีเด่นด้านสังคมและวัฒนธรรม
1. คุณรตยา จันทรเฑียร
2. เรืออากาศตรี ชวพงษ์ ชำนิประศาสน์
3. คุณสมสุข บุญญบัญชา
4. คุณขวัญสรวง อติโพธิ์
 
สถาปนิกดีเด่นที่มีคุณูปการต่อวิชาชีพสถาปัตยกรรม
1. คุณอินทิรา ศตสุข
2. ศาสตราจารย์กิตติคุณเดชา บุญค้ำ

 

ASA Knowledge Center (Public):