home | link | webboard | job | sitemap |

Law & Regulation News

Law & Regulation News

ข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม

23 เม.ย. 2558

 

สภาสถาปนิกออก 'ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2558' ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2558 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย. 2558 เป็นต้นไป

ข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - Law & Regulation News