home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

Law & Regulation News

Law & Regulation News

แก้ไขวิธีพิจารณาความแพ่งเกี่ยวกับการขายทอดตลาดห้องชุด ที่ดินจัดสรร

19 พ.ย. 2558

มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดย "พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2558" ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เป็นการเพิ่มมาตรา 309 จัตวา แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งขึ้น

ข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - Law & Regulation News