home | link | webboard | job | sitemap |

Law & Regulation News

Law & Regulation News

ผังเมืองรวมสมุทรปราการคลอดแล้ว

5 ก.พ. 57

กระทรวงมหาดไทยประกาศใช้ "กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2556" แล้ว หลังจากที่ผังเมืองรวมฉบับเดิม (ฉบับ พ.ศ. 2544) หมดอายุลงไปเมื่อกลางปี พ.ศ. 2551 จนเกิดสุญญากาศขึ้น ซึ่งทำให้ต่อมามีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นจำนวนมากออกมาใช้ชั่วคราวเพื่ออุดช่องโหว่ของผังเมืองรวมที่หมดอายุ

ช่วงเวลา: 
Wed, 02/05/2014

Pages

Subscribe to RSS - Law & Regulation News