home | link | webboard | job | sitemap |

Law & Regulation News

Law & Regulation News

แก้ไขปรับปรุงมาตรฐานกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา

19 มี.ค. 2557

กระทรวงอุตสาหกรรม ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 4591 (พ.ศ. 2556) และฉบับที่ 4592 (พ.ศ. 2556) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2557 เพื่อแก้ไขปรับปรุงและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคาได้แก่

- แก้ไขปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา เป็นมาตรฐานเลขที่ มอก. 535 - 2556 (ยกเลิกมาตรฐานเดิม มาตรฐานเลขที่ มอก. 535 - 2540) มีผลเมื่อพ้นกำหนด 270 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2557

ช่วงเวลา: 
Wed, 03/19/2014

Pages

Subscribe to RSS - Law & Regulation News