home | link | webboard | job | sitemap |

Law & Regulation News

Law & Regulation News

แก้ไขปรับปรุงกฎหมายการจัดสรรที่ดิน

25 ก.ย. 2558

พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และจะมีผลใช้บังคับเมื่อพันกำหนด 60 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป

ข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - Law & Regulation News