home | link | webboard | job | sitemap |

Law & Regulation News

Law & Regulation News

ได้กรรมการสภาสถาปนิกชุดใหม่ครบ 20 คนแล้ว


13 ม.ค. 2558

คณะรัฐมนตรีรับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาสถาปนิก 5 คนตามมาตรา 24(3) ของพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอแล้ว หลังจากรอมานานกว่าหนึ่งปี ทำให้ได้กรรมการสภาสถาปนิกครบ 20 คน โดยมีรายนามดังนี้

ข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - Law & Regulation News