home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

News & Event

Title Post date
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง จ้างควบคุมานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัตินวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์กีฬา 30/03/2017
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง ยกเลิกประกาศจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัว จ.แม่ฮ่องสอน... 30/03/2017
ประกาศสรรหาผู้อำนวยการ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 28/03/2017
ประกาศจัดจ้างบริษัทผู้ให้บริการจัดพิมพ์วารสาร ASA CREW ฉบับเดือนมีนาคม 24/03/2017
ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง จ้างออกแบบสำหรับก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน 23/03/2017
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง งานจ้างออกแบบโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ ฝั่งเชิงดอย โดยวิธีคัดเลือก 23/03/2017
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตต์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่องจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ อาคารสำนักงานและอาคารโรงงานต้นแบบ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 23/03/2017
22 เม.ย. 60 | ASA CUP 2017 : asasamakee cup 2017 20/03/2017
ประกาศกรมยุทธโยธาทหารบก เรื่อง จ้างออกแบบการก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาล 6 ชั้น ของโรงพยาบาลอานันทมหิดล จ.ลพบุรี โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 09/03/2017
ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง จ้างออกแบบสำหรับก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน สาขาบรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ โดยวิธีคัดเลือก 09/03/2017
ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานประปา สาขาบางกอกน้อย พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 09/03/2017
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับนิสิตป.โท และป.เอก หลักสูรตนวัตกรรมอาคาร 09/03/2017
ประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การคัดเลือกจ้างผู้ออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 09/03/2017
โครงการประกวดแบบออกแบบศาลพระภูมิร่วมสมัย 06/03/2017
DISASTER PREPAREDNESS FORUM 28/02/2017
ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง การจ้างออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 20/02/2017
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงานคณะกรรมาธิการเศรฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก 20/02/2017
นิทรรศการ ภาพถ่ายของพ่อ 10/02/2017
บ้าน บ้าน จำลอง : Baan Baan Mockup 06/02/2017
"บ้าน บ้าน" ตัวอย่าง BAAN BAAN Case Study 06/02/2017

Pages